A3:226


(Rubrik saknas:)

               Notarum Explicatio

A.           Snattra skatthemman halfwa                               4
B.           Vthsäde i deße begge gierden til byyn
               medh wreeten littera B                                       16 1/8 tunna
C.           Vthsäde andra åhret i deße begge
               gierde<n> medh wreeten C                                16 1/8 tunna
D.           Heem eng, moß, starr och lindwaldh
               om höö alß öfwer heela engen                             205 laß
               till heele byyn                                                      255

               Num. 1, skatthemman 1/2, är 14
               ortughland, hafwer j bymåhl                                20 alnar
               Vthsäde åhrligen                                                 4 7/16 tunna
E.            Een wreet vthsäde                                             1/16 tunna
F.            En lijten wreet, vthsäde                                      1/32 tunna
G.           Een wreet om vthsäde                                        1/32 tunna
               Höö i heem engen                                              70 laß
               Hesthagen, skogß eng, höö                                 2 laß
               Snösier, betessiär, Klöfharen är
               och betes sier, ligga vthi Saltsiön.
               Humblegårdar och betes hagar
               äro noterade med num. 1.

               Num. 2, skatthemman 1/2, är 7 ortugland,
               hafver j bymåhl                                                   10 alnar
               Vthsäde åhrligen                                                  2 5/16 tunna
H.           Een wreet om vthsäde                                         1/2 tunna
I.             Een wreet vthsäde                                              1/8 tunna
K.           Een wreet vthsäde                                               3/16 tunna
               Vthsäde j wreeten litera E                                   1/16 tunna
               Höö på heem engen                                            35 laß
               Hesthagen, skogßengh, höö                                 1 laß
               Snösier, betes sier j Saltsiön.
               Detta heman hafwer 6 laß höö på
               heemengen, för vthan sitt förriga,
               för itt torp som han medh sitt
               hemman innehafwer och derföör
               serdeles vthlagor vthgöör.
               Humblegårdar och betes hagar
               igenkennas med num. 2.

               Num. 3, skatthemman 1/2, är örßland                 4
               och 4 penningland, noch ett torp inne
               medh sigh, 5 ortugland, hafver j bymåhl
               bådhe för sitt hemman och för
               torpet                                                                  22 alnar
               Vthsäde åhrligen                                                  5 15/16 tunna
L.            Een wreet om vthsäde                                         1/4 tunna
M.           Een wreet, vthsäde                                              1/16 tunna
N.           Een ödeswreet, vthsäde                                       3/8 tunna
               Höö på heem engen                                             55 laß
               På hesthagen                                                        2 laß
               Snösier, Åminßholmen, Högharen,
               ??? Olufzharen. Deße äre
               alle samptlige betes sier i Saltsiön.
               Humblegårdar medh beteshagarna
               igenfinnas medh num. 3.

               Num. 4, skatthemman 1/2, är 10 ortugland,
               hafwer i bymåhl                                                    13 alnar
               Vthsäde åhrligen                                                   3 7/16 tunna
O.           Een wreet, vthsäde                                               9/16 tunna
P.            Een wreet, vthsäde                                               1/4 tunna
               Höö på heem engen                                              45 laß
               På hest hagan                                                        2 laß
               Snösier, betessier j Saltsiön.
               Jfrån detta hemman hafwer
               twenne hemman i Staff num1.
              10 laß engh här i heem engen
              och the hafwa dher till skiäl.
              Humblegårdar och beteshagar
               noterade finnes med num. 4.

              Gierdeshöö till hwart hemman
              åhrligen                                                                 2 laß

              Num.2 j Westerwadh hafwer
              engh 4 laß ifrån num. 1 och 2
              här j byengen.

              Jngen timberskogh men eljest
              tarfwe skog med muhlebeth effter
              nödtorfften, temmelig godt fiske
              j Salttsiön.

Q.          Twenne små qwarnar komma
              byyen till.
R.          Deße tuu åkerstycke komma
              Nääs till om vthsäde                                               1 1/4 tunna                                        

(Karttext:)

Åminne
Salttsiön
Finner ånger eeng proxime
Troll sier
Ör och grofsand
Sandby eng proxime
Öör och swartmylla
Öör och sandjord
Nääß engh proxime
Scala ullnarum


1 Uppgift saknas.
2 Uppgift saknas.