A3:227-228


(Rubrik:) Tijärp häradtt

               Notarum Explicatio

A.           Nääs skatthemman, halfwa frälse                      4

B.          
C.
D.
E.            Alla deße wreeter sås dhet ehna åhrett
F.            vthsäde till heela byyn                                          13 7/8 tunna
G.
H.

J.
K.            Deße tree wreeter sås andra åhrett
L.             vthsäde till heela byyn                                          12 7/16 tunna

M.            Heem engen till heela byyn, skiön waldzhöö         65 laß
N.             Siöö engen, gyttiebotn, siönwalle och sälltingzengh
                 om höö till heela byyn                                         48 laß
                 Een moße till dhenne byy, höö till byy                  4 laß
                 Num. 1, skatthemman 1/2, är 4 1/2 örßland, hafver j bymåhl
                 24 alnar
                 Vthsäde dhet ena åhrett                                      3 11/16 tunna
                 Dhet andra åhrett                                                3 3/8 tunna
                 Höö på heemengen                                            18 laß
                 På Siöengen                                                       13 laß
O.             Een wreet om vthsäde                                        5/32 tunna
P.              Dhenne wreet kommer Wähla till och häfdas
                 medh lof till num. 1 här i byyn, vthsäde                3/16 tunna
                 På en skogß moße höö                                       1 1/4 laß
                 Gierdeshöö åhrligen                                           1 laß

                 Num. 2, skatthemman 1/2, är 3 ör och 16 penningland,
                 hafwer j bymåhl                                                  23 alnar
                 Vthsäde dhet ehna åhr                                        3 7/16 tunna
                 Andra åhr                                                           3 3/16 tunna
Q.             Een wreet vthsäde                                              1/8 tunna
                 sampt en lijten moßa höö                                    1/2 laß
R.             Een wreet vthsäde                                              1/8 tunna
                 Höö på heemengen                                            15 laß
                 På Siöengen                                                       11 laß
                 På skogß moßen                                                3/4 laß
                 Gierdeshöö åhrligen                                           1/2 laß

                 Num. 3 är 4 ör och 4 penning land, hafwer
                 j bymåhl                                                             22 alnar
                 Vthsäde dhet ehna åhr                                        3 3/8 tunna
                 Vthsäde dhet andra åhr                                      2 15/16 tunna
                 Vthsäde j wreeten litera O                                 1/18 tunna
                 Höö på heem engen                                           16 laß
                 På Siöengen                                                       12 laß
                 På moßen                                                          1 laß
                 Gierdeshöö åhrligen                                           1 laß

                 Num. 4 är lijka medh num. 3 i alla commoditeter,
                 vndantagandes i en wreet littera R, vthsäde         3/32 tunna
                 Humblegårdar äro noterade med hemmanens
                 numero.

S.              Een qwarn, kommer dhenne by till, ståår
                 lijkwel på prestegårdsens ägor, doch medh
                 loff och samtycke.
                 Gräntimberskogh, annor tarfwe skog medh
                 muhlebeth är här till effter nödtorfften.
                 Fiskie i Saltsiön och något i ååhn.
                 Num1 j Westerwadh hafwer 2 ortugland
                 vthiord ifrån num. 2 och 4 här i Nääs
                 vthi hemengen och dhet drager höö                     8 laß

(Karttext:)

Sandby engh proxime
1 15/16 tunna
Räfwenes hijt vth
1 7/16 tunna
5/8 tunna
3 3/8 tunna
5/8 tunna
3 1/2 tunna
9/16 tunna
6 1/16 tunna
5 3/4 tunna
2 1/16 tunna
1 tunna
Walla eng nest
Stafzeng proxime
Scala ullnarum.   


1 Uppgift saknas.