A3:231-232


(Rubrik:) Tiärp häradtt.

               Notarum Explicatio

A.           Wästerwadh frällßehemann                                                   4.
               Skattehemman                                                                     1.
B.            Vthsäde j norrgierdet det ehna åhret medh wreeten
                littera C                                                                             36 1/4 tunnor
D.            Vthsäde j södergierdet dhet andra åhret medh
                lilla gierdet, Ritthu benämndh, littera E                                29 5/8 tunnor
F.             Heem engen, hårdhwald och starrwaldh om höö
                till heela byyn                                                                      56 laß
G.            Dhenne wreet kommer num. 1, 2, 3, 4 till, vthsäde till alla 4  3/8 tunnor

1.             Num. 1, frälße hemman 1/4, är 6 ortug landh
                j norrgierdhet och dher sammestädes hafwer
                j bymåhl 22 alnar vthsädhe till                                             3 3/16 tunnor
                J södergierdet hafwer han 11 ortugland och j by-
                måhl dher sammestedes 21 alnar vthsäde till                        7 1/4 tunnor
                Höö på heem engen alß                                                       12 laß
                På een skogz eng, Swedieengen benämndh, höö                 2 laß
                På träskmåßerna vp i skogen höö                                        1 laß
                Giärdes höö dhet ena åhret 2 laß, dhet andra                       1 laß
                                                                            Summa                   18 laß

2.             Num. 2, frällßehemman 1/2, är 40 ortugland j norrgärdet och dher
                sammestädes hafwer i bymåhl 16 alnar, vthsäde ???           2 3/4 tunnor
                J söderggierdet hafwer han 11 ortugland och i bymåhl
                19 alnar, vthsäde dher samme städes                                  6 1/2 tunnor
                Höö på heem engen                                                            11 laß
                På Swedie engen                                                                1 1/2 laß
                På Träskmoßan                                                                  3/4 laß
                Giärdes höö det ehna åhret 2 laß, dhet andra                       1/2 laß
                                                                            Summa                   15 3/4 laß

3.             Num. 3, frällßehemman 1/2, är 8 ortugland j norrgärdet, j bymåhl
                44 alnar, vthsäde dher sammestädes                                   7 3/8 tunnor
                J södergärdet hafwer han 6 ortugland, j bymåhl 12 alnar
                Vthsäde der sammestäds                                                     4 1/8 tunnor
                Höö på heem engen                                                            9 laß
                På swedie eeng                                                                   1 laß
                På måßerna                                                                         1 laß
                Giärdes höö dhet ena åhret 2 laß, dhet andra                       1 laß
                                                                            Summa                   14 laß

4.             Num. 4, skatthemman 1/2, är 18 1/2 ortugland j norrgärdet, j by-
                måhl 74 alnar, vthsäde dher sammestedz                             11 1/2 tunnor
                J södergärdet 10 ortugland, j bymåhl 19 alnar, vthsäde
                dher samme städes                                                              6 1/2 tunnor
                Höö på heem engen                                                            14 laß
                På Swedie eengen                                                               2 laß
                På träskmoßarna                                                                 1 laß
                Giärdes höö dhet ena åhr 3 laß, dhet andra                          1 1/2 laß
                                                                            Summa                    21 1/2 laß

5.             Num. 5, frällßehemman 1/2, är 12 ortugland j norrgärdet,
                j bymåhl 75 alnar, vthsäde dher samme stedes                     11 11/16 tunnor
                J södergärdet är 8 ortugland, j bymåhl 15 alnar, vthsäde
                dher sammestädes                                                               5 1/4 tunnor
                Höö på heem engen                                                            10 laß
                På 1 skogz eng, Rudu benämndh                                        2 laß
                Giärdes höö dhet ena åhret 1 laß, dhet andra                       1 1/2 laß
                                                                            Summa höö            14 1/2 laß

                Anbelangande the 3 åckrar belägne
                j Rudu, littera E, så lyda the till hemmanen
                num. 1 och 3, medh hwilket signo the
                och finnas annoterade, om vthsäde till
                num. 1                                                                                 3/8 tunnor
                Vthsäde till num. 3                                                               3/16 tunnor
                Sammaledes är och medh dhe åckrar som
                äre belägne i wreeten litera H, hwilka och äro
                till num. 1 och 3 och såß samma åhr
                som dhe förrige omnä<m>nde.
                Vthsäde till num. 1                                                               15/16 tunnor
                Vthsäde till num. 3                                                               1/2 tunnor
                Deße förbemäldhe äre medh the andre med
                lijka signo annoterade, nemligen n. 3.
                Hwadh småå qwarnar sampt humb<l>e-
                gårdar och hagar tilkommer så finnes the
                annoterade medh dhet signo som hemanett
                hafwer som dhem äger.
                Skogh och muhlebeth finnes till förbemälde
                hemman effter nödtorfften, fiske
                och någott j åhån.

(Karttext:)

Stymne ägor proxime
Öde åcker
Giäße leerjordh
Boolstaan på dhenne sijdan om åån närmast
Leer och swart mylla
Öster waadh proxime
Elack hwijt san och leer jordh
Öde åcker
Öde åcker
Dårckarby ägor j Tolffta sochn hijt vthföre närmst.
Scala ullnarum.