A3:233


(Rubrik:) Wäßlanda sochn.

               Notarum Explicatio

A.           Sättra hemann frällße 1/8, skatte hem-
               man tuu halfwa, äro tuu ortugland
               hwarthera, lijka stoora j alla commodi-
               teter och lägenheeter.
B.           Vthsäde dhet ena åhret                           11 13/16 tunnor
C.           Dhet andra åhret                                    11 13/16 tunnor
               Vthsäde till hwart heman om åhrett         3 15/16 tunnor
D.           Een wreet, kommer num. 2 till och
               sås ihoop medh östergärdet, vthsäde till 11/16 tunnor
E.            Dhenne eengh fins ingen stengßell kring
               om annatt är, stoora moßan och moraß
               på alla sijdor och ä bara moßbotn
               om höö                                                  36 laß
               Höö till hwart hemmanet                         12 laß
               Giärdeshöö                                             3 laß
               hwardhere om åhrett.
F.            Een sågqwarn till heela byen
               Twenne footwiskier till num. 2-3.
G.           Een miölqwarn till num. 1.
H.           Een miölqwarn, kommer Korboda till,
               skog här till öfwerflödh.