A3:235


               Notarum Explicatio.

               Mahlen skattehemman 1
A.           Vthsädhe dhet ena åhret                           3 1/2 tunna
B.            Det andra åhret                                       3 1/2 tunna
C.            Höö af een hårdwallz engh                      20 ???
D.            Noch af een dito                                     8 ???
E.            Ähn af een dito                                        5 ???
                      Een vthior i Åkerby
               Åker in alles                                            1/2 tunna
               Höö der till af Swenskiär engen
               på effter skreffne ortter, nembligen
F.                Wijken                    1 1/2
G.                Slåttharn                 2
H.    Höö     Steenhagen             4
I.      af         Biörksätter             3                           13 ???
K.                Rönneskiär             1
L.                 En teg i Tubb engh 1 1/2

                Ringa skough och vthmark, ingen
                qwarn eller fiskewatten för
                hemmanet Mahlen, män för
                vthjorden i Åkerby ??? han
                vthi Salt siön effter deß öres-
                tahl.

                Effterskrefne byar interehzera meh hwar-
                andra vthj hähr1 afrijtade engiar F, G, H, I, K, L
                och M, som och elliest finnas describerade på deß folio der
                henn ägorna ähra specificerade, nembligen för
1.             Kyrkie-herden, Åkerby
2.             Hustru Karin ibidem
3.             Mahlen, som ofwan bemält ähr
                      Staf
4.             ??? werwier
                      Wäster Giälbo.
                Erich Olofson, skatte
N.            Frälse hemmanet ibidem
                Erich Peerson ibidem
                Erich Erichson
                Peer Olofson kommer allenast i hopa
                meedh dhe andra grannarna vthj ???-
                haren medh N noterat

(Karttext:)

Saltt siön
Djupörensrööret.
Stora Siönskiär, saltingz och hårdwalz botten, litet bärande
Swenskiärsrööret
Kalfharen
Swenskiär
Röör.
Röör.
Siölöten
Nyrögningh.
Slått haren
Rååsteen
Ö???löten
Steenharen
Biörksätter
Röönnskiär
Röör
På denne sijda möther Wähla egor.
Rööskiär
Höllen lacus
Rååsteen
Tubb engen.
Engh hagz rööret
Här mötha Skreplinge egor.
Mal engz röör.
Hem engen.
Stunckya
Röret
Mahlen.
Steenbaka
Röör.
Scala vlnarum.

1 nähr ms