A3:239-240


(Rubrik:) Tijärp häradh, Wäszlanda sochn, Österwadh

               Notarum Explicatio.

               Österwadh skattehemman 3 till
                hoopa                                                                    24 örsland

1.            Hemmanet ähr skatte                                               8 öresland
A.           Vth sädhe dhet ena åhret i wästergiärde                    3 3/16 tunna
B.            Till samma åhrs vthsädhe i östergiärde                      3 9/16 tunna
C.            Noch till samma åhrs vthsädhe i sand giärde             1 1/16 tunna
D.            Vthsädhe dhet andra åhret i norre giärde                  4 13/16 tunna
E.             Till samma åhrs vthsädhe                                         3 5/16 tunna
F.             Noch i een teppa                                                    3/16 tunna
G.            Höö af heem engen när wått åhr ähr                         20 skrindor
H.            Höö af Skougz myran, ny in taga för någ-
                re åhr sedhan                                                           3 skrindor
J.             Tvenne små engiar medh numero 2 och 3                2 skrindor
NB          Een lijten betes haga.

2.             Hemmanet ähr skatte landzman? ??? ???
                ???                                                                         8 öres land
A.            Vthsädhe dhet eena åhret i wäster giärde                  3 3/16 tunna
B.             Till samma åhrs vthsädhe i öster giärde                     3 9/16 tunna
C.             Noch till samma åhr i sand giärde                             1 1/16 tunna
D.             Vthsädhe dhet andra åhret i norre giärde                  4 13/16 tunna
E.              Till samma åhrs vthsädhe                                         3 5/16 tunna
F.              Noch een teppa                                                       3/16 tunna
G.              Höö af hem engen                                                   20 skrindor
K.              Höö af Skougz myr engen, ny intaget                       3 skrindor
L.               Liten betzhage.
J.                Tvenne små engiar medh numero 1, 3 till höö         2 skrindor

3.               Hemmanet ähr skatte                                              8 örs land
A.              Vthsädhe dhet ena åhret i wäster giärde                   3 3/16 tunna
B.              Till samma åhrs vthsädhe i öster giärde                    3 9/16 tunna
C.              Noch till samma åhr i sandgiärde                               1 1/16 tunna
D.              Vthsädhe dhet andra åhret i norregärde                  4 13/16 tunna
E.               Till samma åhrs vthsädhe                                        3 5/16 tunna
F.               Noch i een teppa                                                   3/16 tunna
G.              Höö af hem engen                                                  20 skrindor
M.             Höö af skougz engen, ny intagen                              3 skrindor
J.               Tvenne små engiar medh numero 1 och 2, höö till    2 skrindor
N.              Een betes haga.
O.              Een moßa till heela byen vngefehr 1/2
                  mijhl vp i skougen, Stoor ??? benembd,
                  slås om somblige åhr, höö till 3 skrindor

                 
Till ofwanskrefne bye ähr såge och miöhl-
                  qwarnar, ingen synnerligh timmerskough,
                  men wedbran och muhlebete till nödtorfften
                  sampt humblegårdar.

(Karttext:)

Leer och örjordh
Leer iordh
Leerjordh.
Engh
???
Klapper och leer iord.
Hummel gård.
Moolera
Sand iord
Sandiord.
Engh.
Tompt
Tompt
Hummel gård
Österwadh
Betz haga
Betzhaga
Hummel gård
Dam emot watt flon för åkren
Hårdh wall
Oduglig myr wals engh
Nyrögdt engh
Nye engh
Stoor måßan benembd, 1/2 mijhl från byn.
Slås ??? somblige åhr
Myr engh, jingen synnerlig gräswäxt
Hårdwals engh
På denna sijda möther Wästerwadz egor
Scala ulnarum.