A3:26


            Notarum Explicatio.

A.         Hammarby skattehemman 3.
B.         Cronohemman 1.
             Norregärdet medh ett an-
             nat gärde andre sijdan
             om byen belägit och är
             noterat medh samme littera som
             norregärdet vthsäde    26 tunnor
C.         Wästergärdet och öster-
             gärdet hema widh byen
             såes och tillhopa ett åhr
             och äre vthsäde          23 tunnor
             J alle gärden är mäst lerjordh
D.         Byengen godh och slett eng
             drager höö als             60 laß
        1.  Östergården skattehemman 1 är 9 öresland
            
hafwer i byamåhl         43 alnar
             Vthsäde i norregärdet
             sampt medh dhet andre som
             såes samme åhr            7 3/4 tunna
             J dhe andre 2 gärden   7 1/4 tunna
             På byängen höö           17 laß
             Skogzängh Löffåßmyra
             drager höö                   1 laß
             Åsiöö myra                  1 laß
             Maßa                           1 laß
E.          En lijten wreet              1/2 tunna
             kommer norregården til.
        2.  Ibidem cronohemman 1 är 7 öresland
             haffwer i byamåhl         33 alnar
             Vthsäde det ena åhr     5 3/4 tunna
             Dhet andre åhret          5 1/4 tunna
             Engh till samme heman 13 laß
             Skogzäng Kiäringemyra 1 laß
F.          En liten wret                1/2 tunnland
             komer dhetta cronohemman till.
        3.  Ibidem skattehemman 1 är 8 öresland
             hafver i byamåhl           35 alnar
             Vthsäde det ena åhret   6 1/4 tunna
             Dhet andre                   5 1/4 tunna
             Eng till höö                   15 laß
             Skogzäng Råbergzängh 1 laß
             Sketin myra                 1 laß

        4.  Ibidem skattehemman 1
             är lijka stort medh
             näst föreskrefne skattehemman
             num. 3 vthi örestal
             och alle lägenheter.
             Föreskrefne hemans
             skogzängier nämligen
             Åsiöö myran   1 laß.
             Willmåßemyra 1 laß.

Till dhenne by är ingen stor skogh, vthan något lijten tarffweskog, män intet fiskewatn.1

(Karttext:)

På dhenne sijdan tager straxt Bärga gärde wedh.
Bärga engh proxime.
Lerjordh
Lindh
På dhenne sijdan tager straxt Skäleby engh wedh.
På dhenne sijdhan haffwer dhenne by sin skogh.
Lerjordh
Lerjordh
På dhenne sijdan tager straxt Skäleby gärde wedh.1 Utanför ramen till notarum Explicatio.