A3:27


(Rubrik:) Edebo sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Greßi skattehemman 2 halffwa,
             frälseheman               2 halfwa.
             Alle föreskrefne heman äre lijka stora
             vti åker, engh och alle commo-
             diteter.
             Hwar af föreskrefne heman är   3 öresland.
B.          Både twå norregärden vthsäde 15 tunnor
             Vthsädhe till hwart heman          3 3/4 tunna
C.          Dhe andre trij gärde såes alle tillhopa
              ett åhr och drage tilsaman         18 tunnor
             Vthsädhe till hwart heman          4 1/2 tunna
D.          Byengen måßwaldh                  120 laß
              Lång Rudu en skogzängh            6 laß
              lyder till hela byen.
              Engh till hwart heman                31 1/2 laß
              Till föreskrefne by är skön skog och fiske.

(Karttext:)

På denne sijdan tager Rönöö eng widh.
Lerjordh
Lerjordh
Scala ullnarum
Lerjordh
Enghage
Enghage
På denne sijdan taga Ronöö ängier wedh och rågången går alt effter denne ängesgärdesgårdh.
Gråßi siön.