A3:28-29


(Rubrik:) Edebo sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Lawa skattehemman 1 är 6 öresland.
B.         Norregärdet medh södergärdet som
             och medh samme littera är noterat.
             Vthsädhe bådhe tillhopa              3 3/4 tunna
C.         Bådhe wästergärden medh en wret
             som och såes samme åhr vthsäde 5 tunnor
D.         Norrengen      höö    30 laß
E.          Söderengen    höö    20 laß         50 laß
             Till dhenne by är något lijten wede-
             skog, män gott fiske.

(Karttext:)

Saltsiön.
På denne sijdan är Jerrsöö belägit och emillan Järsöö och Lawa är ingen annan rågång än dhenne lille ström.
Denne tuå sqwalta quarnar komer en Harg till och den andre Järsöö
Sqwalteqwarn till Lawa.
Jnsiön.
NB
NB Denne lille ström skilier Harg sochn och Edebo sochn åth, och är ingen annor rågångh thär emillan.
Kalfhage
Lerjordh.
Lawa tårp.
Lerjord
På denne sijdan är Hargbo eng belägen.
På dhenne sijdan tager straxt här vthan före Boda gärde wedh.
Fiälen.
Scala ullnarum.
(Påskrift, annan hand:) Forfattad år 1640 af Sven Månson