A3:3


(Rubrik:) Fasta sochn

            Notarum Explicatio.

A.         Fasta kyrkia.
        1.  Prästegården, hwilken haffwer förr
             heet Säby.
B.         Östergärdet    vthsäde                10 tunnor
C.         Wästergärdet medh wreten och  10 1/4 tunna
             Vthi bådhe gärden är leerjordh.
D.         Engen hemma wedh prästegården är slätt
             måßwaldh om höö                     12 laß
             Änn lydher och till mehrbemälte prästegård
             en engefiäll kallas Dodzteghen om
             höö                                           20 laß
             Samme engefiäll är belägen i Swerin-
             ge byes engh.
             Änn lyder och hijt till prästegården
             en engefiäll belägen emillan Rå-
             by och Söderby engh om höö    20 laß
             Änn ett tårp belägett här på prä-
             stegårdens skog kallas prästetårpet
             är 1 öresland lyder och hijt.

            Notandum

Vnder förbemälte prästegårdh är och
lagt 1 cronoheman, hwilket
är 4 öresland och är belägit i Sö-
derby, här i näste by. Och deß
qvantitet och qvalitet finnes i-
gen wijdare folio sequenti medh
alle sine circumstantiis.

(Karttext:)

På denne sijdan tager straxt Söderby gärde wedh.
Lacus Skånwijkan.
På denne sijdan tager Sweringe gärde wedh.
Scala ullnarum.