A3:31


(Rubrik:) Edebo sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Biöringe skattehemman            2 1/2
B.         Östergärdet vthsädhe                24 tunnor
C.         Wästergärdet vthsädhe             22 1/4 tunna
             Vthi bådhe gärden är leriordh.
        1.  Wästergården skattehemman 1 är 7 öresland
             
hafwer i byamåhl                      27 alnar
              Vthsädhe i östergärdet             10 1/4 tunna
              J wästergärdet                           9 3/4 tunna
              Engh på byengene hema           42 1/2 laß

              Biöringe by en-
              gier nämligen

D.          Byängen stora, måß-
              wald och gyttiebotn och
              drager höö               60 laß
E.           Lillängen höö             7 laß
F.           Tagha eng                  6 laß
G.           Grodha                     6 laß
               Gärdeshöö              20 laß
                      Summa            99 laß

H.           En wret lydher till wästergården
               och såes samma åhr som öster-
               gärdet såes och är   1/4 tunna
                    Effterskrefne skogzängier lyda
               till östergården, nämbligen
               Präst eng om höö      7 laß
               Laderudu höö           3 laß
               Storhägnan               3 laß
               Åßdaal                     4 laß
               Vthi Qwarne myran får han på
               sin deel                     4 laß

        2.  Östergården är                 5 öresland
            
hafwer i byamåhl             19 alnar
             Vthsädhe i östergärdet     7 1/4 tunna
             J wästergärdet                 6 7/8 tunna
             Engh på byengerne hema 30 laß
K.         2 wreter lydhe till östergården
             och såes samma åhr som östergärdet
             såes och äre                     6 3/4 tunna
L.          Änn en wret till östergården
             såes i hop medh wästergärdet
             om vthsäde                        3/4 tunna

                      Östergårdens skogzengier.
            
             Larudu               3 laß
             Stumbolengen    2 laß
             Gungärden         1 laß        
             Biörsunda eng    2 laß         Suma 11 laß
             På Qwarnengen 3 laß         skogz engh
             på sin deel.

3           Millangården skattehemman 1/2 är 4 öresland
             hafuer i byamåhl                   17 alnar
             Vthsädhe i östergärdet           6 1/2 tunna
M.         En wret till millangården såes samme
             åhr medh östergärdet            3 1/4 tunna
             J wästergärdet vthsäde         5 7/8 tunna
N.         En wret till samme gärde      3/4 tunneland
             Höö på by engierne             26 1/2 laß

                    Millangårdz skogz en-
                        gier.

             Biörnemyra    höö        16 laß
             Boskulla        höö          4 laß
             Gunnargula    höö          1 1/2 laß         23 1/2 laß
             På Qwarnemyra            2 laß

             Till denne förbemälte by är skön
             skogh och vthmark sampt och
             gott fiske.

(Karttext:)

By siön
Biöringe broo
På dhenne sijdan om åhn tager Geringe engh wedh.
På dhenne sijdan tagha Harebroholms ägor wedh.
På denne sijdan hafver denne by sin skogh och vthmark.
På denne sijdan hafver denne by sin skogh och vthmark.
Biöringe tårp hafver ingen åker.
Hage
NB Denne wret lyder till wästergården, är signerad littera I, är 3/4 tunnelandh och samme åhr som wästergärdet såes.
Scala ullnarum.