A3:32-33


            Notarum Explicatio.

A.         Geringe skatteheman         6.
             Frälseheman                     1.
B.         Östergärdet vthsädhe               44 1/2 tunna
C.         Wästergärdet vthsädhe             41 3/8 tunna
             medh dhe 3 små wreter som ligga neder
             wedh Storesiön och äre noterade medh sam-
             ma littera som wästergärdet är noterat
             medh.
             Vthi bådhe tw föreskrefne gärden är mästedels
             swartmylla och leeriordh.
D.         Storengen måßwaldh och gytiebotn och dra-
             ger als höö      153 laß.
             Samme eng hafver i förtijdhen warit en frucht-
             bar eng, män nu sedan Harebroholms he-
             regårdh begyntes, klage bönderne i Geringe
             att hon är myckit fördärfwat af watndäm-
             ningh.
E.          Fiällengen hårdwaldz engh om höö      16 laß.
F.          Gärdehöö till hela denne by                 35 laß.
G.          Litzleengen måßwaldh om höö            51 laß.
                   På byengerne hö summa              255 laß

        1.  Wästergården skattehemman är 3 1/2 öresland
             
hafwer i byamåhl                                         10 alnar
              Vthsädhe i östergärdet                              3 3/4 tunna
              J wästergärdet                                          3 2/8 tunna
              På by engerne hema höö                          20 1/2 laß
              Vthi en skogzängh kallas Långe Edh höö    1 laß

        2.  Östergården ibidem skattehemman är 6 öresland
              hafwer i byamåhl                                         18 alnar
              Vthsädhe i östergärdet                              7 1/4 tunna
              J wästergärdet vthsädhe                            6 5/8 tunna
              På by engerne hema får han höö                41 1/2 laß
              Vthi en skogzeng kallas Långe Edh höö        2 laß
              Een skogz eng kallas Fäbodha höö              2 laß

        N.  3, 4, 6 och 7 äro alle skatteheman
              och lijka stora vthi åker, engh och alle commo-
              diteter hwar medh östergården num. 2.
              Såå och hwar lijka myckit och fåå och lijka
              myckit höö hwar här hema på byängerne.

              Föreskrefne skatteheman num. 3 och num. 4
              rådha och medh vthi skogzengen Långe Edh
              och hwar får thär höö                                   2 laß
              Skattehemman num. 6 hafver och en skogzengh för sig
              sielf kallas Biörkenäs och drager höö            2 laß.
              Num. 7 hafver och en lijten skogz engh kallas
              Rödia om höö                                             1/2 laß

        5.   Ibidem frälseheman        är     4 öresland
              hafwer i byamåhl                                         12 alnar
              Vthsädhe i östergärdet                              4 1/2 tunna
              J wästergärdet                                          4 3/8 tunna
              På byengen hema höö                                 27 laß
              Hafwer och en skogzengh kallas Wickers-
              sättra om höö                                             1 1/2 laß

H.          En sqwalteqwarn går höst och wåhrtijdh
              och kommer hela byn till.

              Vthi bysiön rådher dhenne by en halfpart
              medh Biöringe, sammaledes vthi Steensiön
              och vthi en annan siö ligger på skogen och kal-
              las Klinten.

              Till dhenne föreskrefne by är skön skogh och vth-
              mark sampt och gott fiske såsom man kan
              see af föreskreffnesiöar och lägenheeter.

(Karttext:)

Beteshage
Sten siön
På denne sijdan hafver dhenne by sin störste skogh och vthmark.
På dhenne sijdhan tager straxt Skiäleby emgh wedh.
Straxt på dhenne sijdan om gärdesgården tager Wijde gärde wedh.
Leerjordh.
Lerjordh
Leerjordh
Swartmylla
Swartmylla.
By siön.
Haga
Straxt på dhenne sijdan om gärdesgården tager Harebrooholms ägor wedh.
Biöringe broo.
Straxt på dhenne sijdan är Biöringe engh belägen.
På dhenne sijdan är Harebroholms eng belägen.
Denne åå kommer ifrå Harebro holm och kallas Harebro holms åhn.
Scala ullnarum.