A3:34


            Notarum Explicatio.

A.         Wijdhe skatteheman      2 1/2
B.          Östergärdet vthsädhe                      24 1/4 tunna
C.          Wästergärdet och vthsädhe             24 1/4 tunna
D.          Engh till hela byn als ihop                 110 laß.

        1.   Norregården skattehemman 1 är 5 1/2 öresland
              Vthsädhe i hwarthera gärdet            8 7/8 tunna
              Engh här hema widh byn till höö       36 1/2 laß,
              haffwer och en vthängh på norreskogh
              kallas Kaßbol och norregården rådher
              thär hal<f>parten vthi och får thärhi  3 1/2 laß
        2.   Östergården ibid. skattehemman 1 är och 5 1/2 öresland
              Vthsädhe i hwarthera gärdet lijka medh
              norregården numero 1 nämbligen      8 7/8 tunnor
              Eng och hema widh byn om               36 1/2 laß
              Rådher och en halfpart i Kassbol med norre-
              gården och får där höö                      3 1/2 laß
        3.   Wästergården skattehemman 1/2 är 4 1/2 öresland,
              hafwer i byamåhl                              16 alnar
                                  Plura in altera columna

              Vthsädhe i hwarthera gärdet             6 1/4 tunna
              Engh här hema på by engen              30 laß
              Wästergården haffwer ingen skogz engh.

              Till thenna föreskrefne by är ingen mehre
              skogh änn såsom här är innestänkt och
              rijtat på papiret.
              Fiske haffwer dhenne by intet.

E.           En hästhage kommer alle granner-
              na till.

(Karttext:)

På denne sijdan tager Gredby ägor wedh.
Kalffhage
Prästegårdens ägor taga här straxt wedh.
Straxt på dhenne sijdan om rågången tager Harebrooholms gärde wedh.
Lerjordh.
Lerjordh
Kalfhaga
Kalfhaga
Här tager straxt Geringe gärde wedh
Scala ullnarum.