A3:35


(Rubrik:) Edebo sochn.

            Notarum Explicatio.

A.          Bärga skatteheman   6.
B.          Norregärdett lerjordh vthsäde      31 tunna
C.          Södregärdett medh dhet andre gärdet som och
              såes tilhopa samme åhr medh södergärdet
              vthsädhe bådhe tw                       36 tunnor
D.          By engen om höö                         35 laß
        1.   Norregården skattehemman 1 är 5 öresland
             
och 12 penningland hafver i byamåhl  9 alnar
              Vthsäde i norregärdett                  4 3/4 tunna
              J både södergärden vthsädhe        5 1/2 tunna
              På byängen hema                          6 laß
                     Effterskreffne skogzängier lyda till norregården
             
Rudu            höö                           3 laß
              Hagäng         höö                          3 laß
              Morängh       höö                          4 laß
              Kåpp Rudu    höö                         2 laß
              Vpsala engh  höö                          1 laß
        2.   Ibidem skattehemman 1 är 7 öresland 8 penningland
             
haffwer i byamåhl                          13 alnar
              Vthsädhe i norregärdet                  6 3/4 tunna
              J södergärdett                               7 3/4 tunna
E.           En vthjordh kallas Treeqwiden  lydher till
              detta nästföreskreffne skattehemman num. 2
              och är hwart åhr vthsädhe till hwar 1 tunnaland
F.           Engh till samme vthiordh om höö    9 laß
              På byängen hema får han höö         8 laß
G.          Vthi en hage höö                            2 laß
                     Effterskreffne skogzängier lyda till num. 2
              Rudu            höö                           3 laß
              Haghängh     höö                           3 laß
              Morängh      höö                           8 laß
              Kåpp Rudu  höö                           3 laß
              Vpsala myra höö                           1 laß
              Wretställe     höö                           3 laß
              Myskedalen  höö                           2 laß
              Denne twå wreter lydhe och till föreskrefne heman
              och äro noterade medh samme num., nämbligen
              2, som sielfue hemanet är noterat medh,
              och drage vthsädhe                        1 1/4 tunna
        3.   Ibidem skattehemman 1 är 5 öresland 16 penningland
              haffwer i byamåhl                          12 alnar
              Vthsäde i norregärdet                    6 1/4 tunna
              J södergärdet                                6 3/4 tunna
              På byängen höö                            7 laß
              Vthi hagen som är noterat samme num. som
              detta hemanet är medh noterat, får här 2 laß
                     Effterskreffne skogzängier
                     lyda till num. 3, nämligen
              Rudhu            höö                         3 laß
              Hagängen       höö                         3 laß
              Vpsala myra                                 1 laß
              Kåpp Rudhu                                 3 1/2 laß
              Bärkswedia                                  1 1/2 laß
              Mora engh                                    2 1/2 laß
        4.   Ibidem skattehemman 1
              är 5 öresland 12 penningland
             
Lijka stort vthi alle qvaliteter
             
medh norregården nu. 1.
                     Bemälte hemans skogzängier
              Rudu                                             3 laß
              Hagäng                                         3 laß
              Vpsala myra                                 1/2 laß
              Qwarnemyran                               3 laß
              Dantzebolet                                  2 laß
              Vthi Tredzwedhen                        3 laß

        5.   Södergården ibid. skattehemman 1 4 öresland
              hafwer i byamåhl                          8 alnar
              Vthsädhe i norregärdet                 4 1/4 tunna
              J södergärdet                               5 1/4 tunna
              På byängen höö                           4 laß
                     Effterskreffne äre södergårdens
                     skogzängier, nämligen
              Rudu            höö                         2 laß
              Hagäng        höö                          2 laß
              Vpsala myra                                1 laß
              Mora äng                                    1 laß
              Gunnarbolet                                1 laß
        6.   Ibidem wästergården skattehemman 1 4 öresland
              ähr lijka stort vthi alle qvaliteter med
              nästofvanskrefne skattehemman num. 5
              En wret till wästergården             1/2 tunneland
                     Wästergården skogzängier.
              Rudu                         2 laß               Vpsala myra       1 laß
              Hagäng                     2 laß                Dantzbolet         2 laß
              Kopp Rudu               2 laß
              Qwarnängh               3 laß

(Karttext:)

Lerjord
Lerjordh
H. Bärga tårpet bygt på hele byens ägor.
I. Vthsädhe hwart åhr 3/4 tunna
På dhenne sijdan tager Lundås engh wedh.
Scala ullnarum.
Lerjord
Lerjordh.
På dhenne sijdan tager Hammarby gärde wedh.
Hammarby eng proxime.
På dhenne sijdan tager Träqwedens engh wedh och är frälse.
På denne sijdan tager Skiäleby engh wedh.