A3:36-37


(Rubrik:) Edebo sochn.

              Notarum Explicatio.

A.          Sättra skattehemman 2, frälsehemman 1
B.          Norregärdett leerjord vthsäde      16 tunnor
C.          Södregärdett lerjordh vthsäde      15 tunnor
D.          By engen måßwaldh    100 laß
E.           Högsättra engh höö      16 laß    116 laß
F.           Dhenne platz aff engen är full medh bärg
              och skogh.
G.          En lindh i södergärdett.
        1.   Östergården skattehemman 1 är 7 öresland
              haffwer i byamåhl                         11 alnar
              Vthsäde i norregärdett                  4 3/4 tunna
              J södergärdet vthsädhe                 4 1/4 tunna
              På byengen och Högsättra engen  34 1/2 laß
              På en skogzäng kallas Hoklöth får thetta heman
              höö                                                4 laß
        2.   Ibidem frälsehemman 1 är 10 öresland
              hafwer i byamåhl                          15 alnar
              såer pro qvota i norregärdet          6 3/4 tunna
              J södergärdett                               6 1/2 tunna
              På ängerne hema wedh byn får han
              höö                                               47 laß
              På en skogzäng kallas Hoklöth höö  6 laß
        3.   Ibidem wästergården skattehemman 1 är 7 öresland
              är lijka stort vthi alle qvaliteter medh öster-
              gården num. 1.
              Detta nästföreskrefne heman hafver och in skogz-
              äng kallas Hoklöth om höö              4 laß
              Till denne föreskrefne by är skön skog och vthmark,
              intet fiske.

(Karttext:)

På dhenne sijdan stiger denne byes skogh och vthmark vth och räcker alt inn till theß Lundås ägor och skogh möter.
Råsten
Straxt på dhenne sijdan om rågången tager Bärga engier wedh och äre skogzengier.
Kalfhage
Råsten
På dhenne sijdan tager Lundås engh wedh.
Scala ullnarum.