A3:38


(Rubrik:) Edebo sochn

              Notarum Explicatio.

A.          Skärsta skatteheman     1
              är 12 örelandh
B.          Nårregärden både tw, hwilke såes
              ihop ett åhr vthsädhe     8 3/4 tunna
C.          Södergärdett vthsädhe   8 1/4 tunna
D.          Byengen godh och bördigh engh
              om höö                         30 laß
              Gärde höö hwart åhr       5 laß
                   Effterskrefne skogzengier höra och
                      till bemälte Skiärsta, nämligen
              Watnrudu ligger wäster om byen
              och är full medh bärg och skogh, dra-
              ger höö                         16 laß
              En skogzengh kallas Qwarnengen
              om höö                           5 laß
              Till föreskrefne skatteheman är skön
              skog och vthmark sampt och gott
              fiske.

(Karttext:)

På denne sijdan går Skiärsta skog och vthmark vth och räcker alt inn emot Skärswijkz skogh möter.
Lerjordh
Edebo wijkan
Leerjordh
Straxt på denne sijdan tager Bolötz ängh wedh. Samme Bolöth är frälse vnder Skeboholm.
Scala ullnarum.