A3:58


(Rubrik:) Frödzåkers häradh.

              Notarum Explicatio.

A.           Bolka skatteheman                                4.
B.           Norregärdet vthsädhe                            19 11/16
C.           Millangärdet vthsäde och                       19 11/16
               J föreskrefne gärden är leerjordh och swart-
               mylla.
D.           Ny engen höö      10 laß
               Gärdeshöö          12 laß
E.            Rundvijda             2 laß
F.            Flyan moßwaldh  26 laß   50 laß    

        1.    Norregården skattehemman 1 är 3 öresland
              
hafwer i byamåhl                                   17 alnar
               Vthsäde hwart åhr                                 3 1/2 tunna
               Engh till höö                                          8 1/2 tunna
G.           1 enghage om höö                                 4 laß

        2.    Ibidem skattehemman 1 är 5 öresland
               hafwer i byamåhl                                   23 alnar
               Vthsäde hwart åhr                                 4 11/16 tunna1
               Engh till höö                                          11 1/2 laß
H.           1 hage om höö                                       4 laß

        3.    Ibidem skatteheman 1 är 7 öresland 1 ortugland
               haffwer i byamåhl                                  30 alnar
               Vthsäde hwart åhr                                 5 3/4 tunna
               Engh till höö                                          15 laß
               1 hage till num. 3 om höö                       4 laß

        4.    Ibidem södergården skattehemman är lijka stort i alle com-
              
moditeter med nästföreskrefne num. 3.
               1 wret till num. 4 om vthsäde                  7/16 tunna
               2 hwar till num. 4 om                              3 laß

               Denne vthiordh är 2 öresland, kommer numero
               2 till i Sundh, och vthsäde                       2 5/32 tunna
               Skogzenger till num. 1 gamble skiphuus   3 laß
               Strö engh 1 laß, på Wåhrflyan 1 laß.

Notandum Skogzenger till num. 2 på Ströms-
                   engen 1 laß, på Wåhr-
                   flyan 1 laß, på Stormå-
                   sen 2 laß.
                   Till num. 3 på Norrflyan    2 laß
                   På Ströms engen               6 laß
                   På Store Engz mosen        4 laß
                   Till num. 4 på Norrflyan    2 laß
                   På Ahlebrinken                 5 laß
                   På Strömsengen                2 laß

                   Till denne by är ingen tim-
                   berskogh, jntet fiske som
                   något är om vthan lijtet
                   i träsket.

(Karttext:)

Sundz gärde proxime.
Söderby gärde på denne sijdan om gärdesgården.
Stoorträsket.

1 laß ms