A3:60-61


(Rubrik:) Frödzåkers häradh.1

              Notarum Explicatio.

A.           Simunde skatteheman   2 frälse-
               heman 1/4.
B.           Wästergärdet vthsädhe till num. 1, 2,
               3 och 4                                                         3 tunnor
C.           Vthsädhe till frälsehemanet num. 5                  1 1/32 tunna
D.           Kalfhage till num. 1.
E.            Änn 1 hage till num. 1.
F.            Hage till num. 1 om höö                                 3 laß
G.            Hager till num. 2 om höö                               3 laß
H.            Hage till num. 3 om höö                                3 laß
i.              Denne wreter hafwa numero 1, 2,
               
3 och 4 tillhopa om vthsädhe                         2 8/16 tunna
K.            1 wret särskilt till num. 4 om                          3/15 tunna
L.             Denne wret komer nu. 1, 2 och 4 til               1 ???
N.            1 wret särskilt till num. 2 om                          1/32 tunna
O.            Änn 1 till num. 2 om                                      5/16 tunna
P.             Denne wret komer särskilt num. 1 till             4/10 tunna
Q.            2 wreter till num. 3 om                                   5/16 tunna
R.            1 hage till num. 3 om höö                               1/2 laß
S.             Deße åkrar komma frälsehemman num. 5 till 13/16 tunna

        1     får höö på by engen littera T                           18 laß
               j wästergärdet littera u                                     5 laß
               på 1 enges skär Gååßörs skaten                       3 laß
               1 betesskär, Långörn benämd, lyder till nu. 1
               Skarpskär sammaledes.

        2     råder i samme engier och skär lijka myckit
              
som num. 1.

        3     får höö på by engen                                        16 laß
               j wästergärdet                                                 4 laß
               på Skomakare engen på Storeskär                  3 laß
               1 betesholme kallas Långörn, lyder till
               detta hemanet.

        4     råder lika myckit som föreskrefne num. 3 i alle enger
               och skär.

        5.    Frälsehemanet
               får höö i byengen                                            14 laß
               på wästergärdet                                              3 laß
               På Storeskäret engh om höö                           4 laß
               Trollgrundh, betesskär.
               Rörgrundh, sammaledes och belä-
               git till samma heman.
               Habbalsbo hafwer 1 frälse vthiordh
               här i by engen om höö                                     5 laß
               Bolunda hafver 1 skatte vthiordh i by-
               engen, Humbelsundh benämd, om                    4 laß
               Hermansbo 1, Lagelöth benämd                   2 laß
W.          Denne linda komer och Bolunda <till>              2 laß

               Till denne by är skogh till wedebrand
               männ ingen timmerskog. Skönt ijdhe
               och sijke fiske såsom och annat fiske
               i hafwet.

(Karttext:)

NB. Denne strömm kallas Kallerö strömm och Simunde, Kallerö, Bolunda, Hermansbo och Habbolsboo
        rådhe alle thär vthi, effter samme hemanen ligga alle vnder en rörgångh.
        J förbemälte strömm är synnerligit gott ijdh och sijke fiske om höst och wåhr tijdh.
Denne miölqwarn kommer arrendatorerne widh Fårsmark till.
Arrendatorernes järnboder.
Kallerö wijkan
Kallerö.
Orsfiälen.
Landzwägen ifrå Börrstill och åth Fårs mark.
Store träsket
Maar
Landzwägen ifrå Börstill och åth Fårßmark.
Moras
Maar
Moras
Scala ullnarum.