A3:7


(Rubrik:) Ringbo sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Bärby skattehemman    1
             besitter cronones ländzman.
B.         Östergärdet        vthsäde               13 tunnor
C.         Wästergärdet     vthsäde               10 tunnor
             vthi både föreskrefne gärden är mästedels
             swartmylla .
D.         En lindh i wästergärdet, kan giöras
             åker aff.
             Änn lyder och hijt till Bärby en wreet
             kallas Grytzwreten belägen på
             Finneby ägor och är vthsäde til      1 1/2 tunna
             Samme wret såes till wästergärdet
             och fins wijdare igen medh sin qvan-
             titet på Finneby afrijtningh folio
             seqventi.
             Änn en hästhage lyder hijt till Bärby
             belägen och thär sammestädes.
             Hijt till Bärby lyda och 4 ortugland
             i Finneby gärde belägne, hwilke nu
             brukas till skattehemman num. <...> i Finby
             och ländzmannen här i Bärby hafver bru-
             kat dem förr.
E.          Bärby engh h<år>dwaldh1 om höö 67 laß
             Gärdehöö till                                    3 laß
            
             Till Bärby är en skogzfiäll belägen
             på Söderby skog och lydher <hi>jt2 till
             Bärby, mehr vthmark är här intet.
             Fiskewatn är här till något lijtet
             i Kunby siön.

(Karttext:)

På denne sijdan tager Kunby engh wedh.
Bärby åhn.
Kunby siön.
På denne sijdan tager Skiäleby gärde wedh.
På denne sijdan äre Finby ägor belägne.
På denne sijdan tager Finneby gärde straxt wedh.
Scala ulnarum.

1 Endast h  dwaldh synligt p.g.a. skada i papperet ms
2 Endast jt synligt p.g.a. skada i papperet ms