A3:75-76


(Rubrik:) Ekeby sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Sten sundh skattehemman 3.
B.           Norregärdet öhrjordh vthsäde         20 1/2 tunna
C.           Södergärdet öhrjordh vthsäde         20 tunnor
D.           By engen, skön waldz engh medh
               små starr i blandh om höö             250 laß
               Gärdeshöö till hela byn                   29 laß
                                                Summa       279 laß

        1.    Norregården skattehemman 1 är 8 öresland,
               hafwer i byamåhl                            26 alnar
               Vthsäde i norregärdet                      6 tunnor
E.            2 små wreter till samma heman och
               såes samma åhr om                        1 1/4 tunna
               Södergärdet vthsädhe                      6 tunnor
               Engh till höö här hema                    82 laß
F.            Wäderqwarn till num. 1.

        2.    Ibidem skattehemman 1 är 9 1/3 öresland,
               haffwer i byamåhl                           31 alnar
               Vthsäde i norregärdet                     7 1/4 tunna
G.           En wreet såes samma åhr och num. 2
               rådher thär halfparten i om vthsäde 3/8 tunna
               Södergärdet vthsädhe                      7 tunnor
H.           En wret till detta heman och såes
               samma åhr om vthsädhe                 1/4 tunna
               Engh till höö                                   98 1/2 laß

        3.    Ibidem södergården skattehemman 1 är lijka
               stort medh nästföreskrefne skattehemman numero 2
G.           J denne wret såer han                     3/8 tunna

               Föruthan den engh som föreskrefwin
               står och är belägen här hema wedh
               byn hafwa och deße föreskrefne hemanen
               en måße, belägen wed Wällen,
               som drager höö                              60 laß
               män de få intet alle åhr slå honom
               för wäta skuldh.

               Notandum Änn haffwa och alle 3
               deße föreskrefne hemanen i Sten sundh
               änn mehra åker och engh i Lille
               Sten sundh, hwilkes qvantitet
               och qvalitet fins igen näste folio

               Till denne by är skön timmer, näffuer
               och basteskog, såsom och fiske.

(Karttext:)

Söder Forenbro engh proxime
Giela engh proxime.
Lilla Sten sundz gärde proxime.
Scala ullnarum.