A3:8-9


(Rubrik:) Ringb<o>1 sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Finneby heman 3

B.         Östergärdet vthsäde  13 1/2 tunna
C.         Rörgärdet                   3 tunnor
D.         Nygärdet                    2 tunnor                  Summa   25 3/8 tunna
E.          Lijnwreten                  2 tunnor
F.          Vltspångzwreten      3 1/4 tunna
G.          Änn en wret om         1 5/8 tunna
              Deße föreskrefne gärden såes alle tillhopa
              ett åhr, och i samme gärden är mäst
              swartmylla.

H.          Wästergärdet vthsäde  14 tunnor
I.            Odensgärdet                 3 1/4 tunna
K.          Grytwreten                    1 5/8 tunna          Summa   22 5/8 tunna
L.           Siöwreten                      1 1/4 tunna
M.          Österwreten                  2 1/2 tunna
               j deße gärden är och mäst swartmylla

N.          Godh hårdwaldz eng
O.          Änn en lijten hårdwaldz eng.
P.           Häst engen full medh skog                                        82 laß

        1.   Östergårdhen
              Vthsäde i östergärdet med deß wretar    <...> tunnor
              J wästergärdet med deß wretar              <...> tunnor
              Engh till höö                                             40 laß

        2.   Millangården skattehemman    1/2
              Vthsäde i östergärdet med deß wretar   <...> tunnor
              J wästergärdet med deß wretar              <...> tunnor
              Engh till höö                                             222 laß

        3.   Ibidem skattehemman 1/2.
              Vthsäde i östergärdet med deß wreter    <...>
              J wästergärdet med deß wreter< r>        <...>
              Engh till höö                                             20 laß

              Deßföruthan hafwe och deße föreskrefne <hem>-
              manen3 änn en wret hwar på skogen
              Hammaren om 1/2 tunnland

Q.          Denne wret kommer Bärby till
              och kallas Grytzwreten, är 1 1/2 tunneland

R.           Denne hästhaga kommer och sammaledes
               Bärby till.

               Till denne by är godh skog och vth-
               mark sampt och temmeligit gott
               fiske4.

(Karttext:)

Bärby engh proxime
Kunby siön.
Vlfspångz tårpet.
På denne sijdan hafver denne by sin skog och vthmark.
Beteshage
På denne sijdan tager straxt Söderby engh wedh.
Lindh
Scala ullnarum.

1 Endast Ringb synligt p.g.a. skada i papperet ms
2 Härefter möjligen ett utplånat bråktal ms
3 Endast manen synligt p.g.a. skada i papperet ms
4 mark i vthmark samt och otydligt ms