A3:83-84


(Rubrik:) Vnunge sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Aleby skatteheman 1 1/2,
               frälseheman 1/2.
B.           Östergärdet vthsäde                                    16 tunnor
C.           Wästergärdet vthsäde                                 23 tunnor
               J föreskrefne gärden är öhr och mojordh.
D.           Wijdh engen, måßwaldh                              26 laß
E.            Söder engen, måßwaldh                            155 laß
               Gärdeshöö hwart åhr                                   16 laß
                                                                Summa     197 laß

        1.    Östergården skattehemman 1 är 6 öresland 16 penningland
                hafwer i byamåhl                                          24 alnar
                Vthsäde i östergärdet                                     7 tunnor
                J wästergärdet                                             10 tunnor
F.             2 små wreter om vthsäde                             12/16 tunna
                Engh till höö                                                 79 laß
                På 1 eng Söder Rödia                                    5 laß
                På Storehägna                                               5 laß
                På Store wreten                                             4 laß

        2.    Ibidem skattehemman 1/2 är 4 öresland 16 penningland
               hafwer i byamåhl                                           16 alnar
               Vthsäde det ena åhret                                    4 3/4 tunna
               det andra åhret                                              6 3/4 tunna
H.           Noch 2 wreter om                                         3/8 tunna
               Engh till höö                                                  59 laß
               På Nya Rödia                                                4 laß

        3.    Ibidem frälseheman 1/2 är
               4 öresland och 6 penningland
               hafver i byamåhl                                           15 alnar
               Vthsäde det ena åhret                                    4 1/4 tunna
               det andra åhret                                              6 1/4 tunna
i.             2 wreter om                                                  1 5/8 tunna
               Engh till höö                                                  59 laß
               På Rödia höö                                                 5 laß

               Till föreskrefne hemanen är hwarken
               skogh heller fiskewatn.
K.           Sqwalteqwarn går höst och wåhr-
               tijdh och kommer num. 1 till.

(Karttext:)

Henninge engh på denne sijdan.
Bärga engh proxime.
På denne sijdan taga Wangby äghor wedh.
Scala ullnarum

(Andra anteckningar:)

Författad år 1641 af Sven Månsson