A3:87-88


(Rubrik:) Knuthby sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Rickeby skattehemman 1, frälsehemman 3
B.           Östergärdet                                              33 tunna
C.           Wästergärdet                                           36 1/2 tunna
               J föreskrefne gärden är leer och swartmylla.
D.           På Stor engen, måswaldh                          79 laß
E.            På Diuplundh, måswaldh                          13 laß
               Gärdes höö                                              16 laß
               På 1 enghage i skogen                              11 laß
                                                          Summa        119 laß

        1.    Skatteheman 1 är 5 öresland
              
Vthsäde i östergärdet medh österwreten  10 1/2 tunna
               J wästergärdet medh wäster wreten         11 1/2 tunna
               Engh till höö                                            37 3/4 laß

        2.    Ibidem frälsehemman 1 är lijka stort medh näst-
               föreskrefne heman i alle commoditeter
F.            Ett stycke åker till förbemälte num. 2 särskilt
               om vthsäde                                             3/4 tunna
G.           Ett stycke åker i wäster wreten om          15/16 tunna

        3.    Ibidem frälsehemman 1/2 är 3 1/2 öresland
               Vthsäde det ena åhret med österwreten   7 1/4 tunna
               Det andra åhret medh wäster wreten       8 1/4 tunna
H.           Ett stycke åker i österwreten om             1/4 tunna
i.             Änn 1 stycke i wästerwreten                   1/2 tunna
               Engh till höö                                            25 1/2 laß

        4.    Ibidem frälsehemman 1/2 är 2 1/2 öresland
              
Vthsäde det ena åhret medh öster wret    5 3/4 tunna
               det andra åhret medh wästerwreten         5 3/4 tunna
               Engh till höö                                            18 laß

L.            Denne åker hafver han sä<r>skildh         1/4 tunna
M.           Denne åker i wästerwreten hafver
               han särskildh                                          1/2 tunna
N.           Deße 3 sqwalteqwarner komma
               denne by till och gå intet offta.
O.           Denne åker är                                        1 1/2 tunneland
              
är såldh ifrå skattehemanet vnder Qwarn-
               boda tårp.
P.            Qwarnboda tårp vnder hans exellens rijkz-
               skattmästaren.

               Till denne by är ingen timmerskog, eij hel-
               ler fiske.

(Karttext:)

Ößby gärde proxime
Skäringeby engh proxime.
Gränstadh proxime.
Scala ullnarum.