A3:89


(Rubrik:) Närlinghundratz häradh.

              Notarum Explicatio.

A.           Tarff skatteheman 1 är 12 öresland
               Ibidem frälsehemman 1/2 är 4 öresland
B.           Östergärdet swartmylla vthsäde  12 tunnor
C.           Södergärdet sand och mojordh     7 tunnor       19 tunnor
D.           Qwarngärde swartmylla                6 tunnor
E.            Wästergärdet sand och mojordh 12 tunnor       18 tunnor
F.            Storengen, måswaldh                  40 laß
G.           Lillengen, skönwaldh                   10 laß            56 laß
               Gärdeshöö hwart åhr                    6 laß

        1.    Skattehemanet
               Vthsäde det ena åhret                                       14 tunnor
               det andra åhret                                                 13 1/2 tunna
               Engh till höö                                                      41 1/2 laß
H.           Kalfhage till num. 1.

        2.    Ibidem frälsehemman vthsäde det ena åhret        5 tunnor
               det andra åhret                                                   4 1/2 tunna
               Engh till höö                                                     14 1/2 laß

i.             Hage till num. 1 och 2.
K.           Denne åker kommer Åseby till är                        1/2 tunna
L.            Denne lindh kommer och thär till om höö             3 laß
M.           Denne lindh kommer Elstadh till och <är till>       2 laß

                Notandum denne by Turf hafwer 3 små
                tegar i Åseby engh, Harsta benämd, om             6 laß
                J Kumbla eng på Storegården 3 tegar                4 laß
                Till frälsehemman 1 tegh ibidem om                  4 laß

                Till denne by är lijtet fiske i en jnsiöö
                hema, skog intet mehr änn här är annoterat
                på charta.

(Karttext:)

Kumbla åker proxime.
Åseby engh proxime.
Elstadh engh på denne sijdan.
Båthuus
Hoor lacus
Prästegårds egor1.

1 Denna anmärkning syns skriven av annan hand ms