A3:94a


Anno 1638.

Effterskrefne hemans lägenheeter haffwer jag unde<r>tecknath, ehrfaritt och bepröffuat
effter dhe högwälborne herreses Sweriges riks cammarrådz befalningh.
   
                                                                                           Swen Månson Falk.

Een ransackning utaf Waxala och Frößåkers häradt
öfwer öfwerst Kyles godhs
och byhten

                                                                                            Swen Månson landmätare i Öfvre Vpplandh