A3:94b


(Rubrik:) I Frödz åkers häradh och Hargh socken haffuer öffwersten wälborne Hans Kyle bekommit aff cronan effterskrefne heman.

              Notarum Explicatio.

A.           Norrehargh skattehemman 5,
               cronohemman 1/2.

     Num. 1. Östergården är 3 öresland 18 ???
               och hafwer i åkerskiffte                                   12 alnar
               såer i norregärdett                                           4 1/4 tunna
               j södergärdett                                                  4 tunnor

     Num. 2. Ibidem skattehemman 1
               hafwer i åkerskiffte                                          18 alnar
               såer i norregärdett                                           6 1/2 tunna
               j södergärdett                                                  6 tunnor

     Num. 3. Ibid. skattehemman 1,
               hafwer lijka medh num. 2 i åker-
               skiffte och såer och lijka myckitt.

     Num. 4. Ibid. skattehemman 1,
               hafuer i åkerskiffte                                           16 alnar
               såer i norregärdett                                           5 1/4 tunna
               i södergärdett                                                  5 tunnor

     Num. 5. Ibid. skattehemman 1,
               är lijka stort med num. 4.

     Num. 6. Cronohemman 1/2 hafver i åkerskifft<e>    6 alnar,
               såer i hwarthera gärdet                                    2 1/8 tunna

B.           Norregärdett vthsädhe                                     30 tunnor
C.           Södergärdett vthsädhe                                     27 tunnor
D.           Hargz kyrkia.
E.            Bådhe wäderqwarnerne.
F.            Engen hema widh byen, intet fruchtbar
G.            Prästens qwarn.
H.            Qwarnerne til byen och äro intet dogelige,
                vthan illacke squaltequarner kunde intet
                gå vthan när öfuermåttan stor höst och
                wåhrflo är, strömen doger föga heller.

                Till Norrehargh är och temmeligitt fiske-
                watn sampt skogh och vthmark til nöd-
                tårfften.

                NB. Til östergården i Norreharg
                är och en öö kallas Harmes holmen
                till höö                     20 laß.

                NB. På Lädra wreterna såer
                hwar   1 spann

(Karttext:)

Wäst
Ost
Syd
Sandiordh
Saniordh
Saniordh
Sandhiordh
Tårparens täppor
På dhenne sijdhan om åhn taga Söderhargz äghor wedh.
Scala ullnarum.