A3:98


(Rubrik:) J Bälingh1 häradh och Bälingh sochn haffuer öffuersten giffuit cronan igen i byte effterskrefne heman.

              Notarum Explicatio.

A.           Vggelsta    heman    4.
B.           Norregärdet med dhet andre gärdet som ther till
               plägar såes samma åhr vthsädhe            44 3/4 tunna
C.           Södergärdett vthsäde                            50 1/2 tunna
               Num. 1 frelseheman 1 är 11 öreslandh,
               såer i norregärdett                                 14 1/4 tunna
               j södergärdett                                        16 1/2 tunna

               Num. 2 är frelsehemman 1, 8 öresland, kommer öfversten
               wälborne Åke Hanson till.

               Num. 3 är och frelsehemman 1, 8 öresland, hörer fru
               Märeta på Sandbro till.

               Num. 4 är frelsehemman 5 öresland, hörer wälborne Skärin
               Rosenhane till.

D.           Dhenne platz hafuer förr warit åker och för någre
               åhr sedan hafua dhe dhen igenlagt till sööbet.

               Höö till2 Store hemanet i Vggelsta num. 4 alstilhopa    40 laß

E.            Dhenne enghage kommer Storehem till                       12 laß

               Änn3 hafua dhe engedal med dhe andre grannarne i Försengen
               sampt och en engh på skogen kallas Slömåßen til        10 laß

               Till förbemälte heman är ingen skogh heller vthmark hema wedh
               bijen, ey heller fiskewatn.

(Karttext:)

Här straxt tager Sundbro gärde wedh.
Här tager Åkerby gärde wedh.
Godh iordh blandat medh leer.
Wäst
Ost
Syd
Scala ullnarum.                                    
1 Bälingh korrigerat från Waxala, troligen av annan hand, ms
2 till korrigerat från till till ms
3 Änn korrigerat från Eng som det synes ms