A3:99-100


(Rubrik:) Wändelle sochn och Wendells härad1.

              Notarum Explicatio.

A.           Torsmyra    frelsehemman    1, öffwerstens
                                 wälborne Hans Kyles
                                 Skatte vthjord ibid. 2 öresland
B.            Norregärdett    vthsädhe                        17 1/2 tunna
C.            Södergärdett    vthsädhe                        18 1/2 tunna
D.            Än en åkerfiäl som kommer Hambra till ligger
                i samma gärde och är                              2 1/4 tunneland
               
               
Numer 1 frelsehemman är 4 öresland
                och såer i norregärdett                          11 3/4 tunna
                j södergärdett såer han                          12 1/2 tunna

                Num. 2 skatte jorden är 2 öresland
                såer i norregärdett                                   5 3/4 tunna
                j södergärdet                                          6 tunnor

E.             Engen hema widh byen är skarp wald    30 laß
                Än är till skattejorden en vtheng kallas Bolett,
                huar på han pläger få 6 laß höö
                Höö till frälsehemman als                      24 laß

                Till förbemälte heman är jngen skogh heller fiske-
                watn, vthan måste dhär om tillijta andra.

F.             Ålerbäck    frälsehemman    2
                                  cronohemman   1
G.             Wästergärdett    vthsädhe                     30 tunnor
H.             Östergärdett       vthsädhe                     22 tunnaland
                 medh wreterne bådhe

                Num. 1 frälsehemanet, wälborne Hans Kyles,
                hafuer i åkerskiffte                                 47 alnar
                såer i wästergärdett                               11 1/4 tunna
                j östergärdett                                          8 1/4 tunna

                Num. 2 frälsehemman
                är lijka stort medh dhet före i alle qvalitatibus

                Num. 3 cronohemman
                hafuer i åkerskiffte                                 31 aln
                såer i wästergärdett                                 7 1/4 tunna
                j östergärdett                                          5 1/2 tunna

i.              Engh till                                                  30 laß
                Höö till wälborne öfwerstens heman       25 laß

                Till föreskrefne heman är ingen skog, ey heller
                fiskewatn, vthan måste tillijta andra.

(Karttext:)

Lättiordh
På dhenne sijdan tager Gerdesmyra engh straxt wedh.
Här strax tager Hambra gärde wedh.
Wändell kyrkia
Lettiordh
Prästegårdz gärdett
Prästegårdens gärde här.
Lettiordh
Fågel bärgz fiällen
Här emillan är Litzlena gärde belägett
Åhn löper i siön
Här tager Karby gärde widh

(Annan anteckning:)

Författad år 1640 af Sven Månsson                                     
1 och Wendells härad tillskrivet av annan hand ms