A4:100-101

 
                                                              tunnor         laß
               Hedesta       A
     ähr it skattahemman, fyra
     mark landh jordh.
     Vtsädhe der till vthj gierdet B
     dhet ena åhret                                    19
Det andra    vthj gierdet       C       12
åhret            vthj gierdet       D       8        20
 
Engh haffwer dhenne by till                                    20
doch möckit sank och moßig.
 
          Summa j sädhe och träde              39
                   Engh                                                      20
 
E.  ähr en qwarn, lyder till
     öffwanbemälte hemman, kan gå
     allenest höst och wår.
Nödtörfftig tarffweskog och mul-
beet.
Fiskewatn eller andra legen-
heter intet.
Detta hemman haffwer it torp
med en wreet weed Biörnumma
eng, signerat litera L, fol. 99[1].
 
              Hälleby        F
ähr it skattahemman, twå
mark landh jordh.
Vtsädhe der till vthj gierdet G
dhet ena åhret                                         21
vthj gierdet H det andra åhret                  21
 
          Summa j sädhe och trädhe            42
 
Engen till dhetta hemman
ähr mestedeelß vthj Hageby
sochn wedh Skornwm belegen
och finß på deß affritning
igen, scilicet folio <123>[2].
 
Dhenna engh medh dhen här widh
byen, signerad litera i, draga tillhopa
åhrligen                                                                     20
 
Fiskewatn eller qwarnastelle
finneß här intet.
Mulebeet och tarffweskogh
haffwer detta heman effter
nödtörfften.
 
(Karttext:)
 
Fåckesta ägor
Hagby utjord
Fåckesta ägor i Hagby sokn
Skårnums ägor[3]
Hedesta
Lermylla
Lermylla
Björnuma ägor[4]
Swag lermylla
Moiord
Leermylla
Hälleby
Moiord
Lermylla
Moiord
Leermylla
Scala ulnarum
 


[1] fol. 99 senare tillskrivet med blyerts
[2] Angivelse saknas ms
[3] Fåckesta ägor … Skårnums ägor senare tillskrivet med blyerts ms
[4] Detta senare tillskrivet med blyerts ms