A4:103

 
                                                                                          tunnor         laß
              Rannesta 4 hemman
 
F.  ähr crone och haffwer i by 4 öreß land.
G. ähr crone och haffwer i by 12 öreß land.
H. äähr och croneheman i by 10 öreß land.
     Vtsädhe till denne by, det ena åhret, vthj gärdet    J   23
     det andra åhret vthj gierdet                                    K  22 ¾
     Belöper sig fördenskull på hemmanet     F                      3 ¼
                                                                   G i gierdet   J   10 ¼
                                                                   H                     9
     Andra åhret belöper sig på hemmanet    F                      3 ½
                                                                   G i gierdet   K  10 ½
                                                                   H                     8 ¾
         
          Summa j sädhe och träde                                           45 ¾
 
                                      tunnor         laß
Eng befinnes till                                                                                
denne by ganska
ringa till                                              25
Belöper sig allenest
på hwart öres[1] land                            1
Jblandt denne byß
egor ähre några
åkerfieller som ly-
da till Ölesta cro-
negård, såsom vthj
gierdet J befin-
naß signerade med
signum L, på hwil-
ka sååß                          4 3/8
J gierdet K ähre
och twå noterade
med samma litera,
på hwilka sååß           3
Denne by, Ranne-
sta, haffwer mest
sin eng host Ölesta
eng, hwilken är
till at se på andra
sidan på bladet,
der iblandt Säffua
och eng haffver så-
som och cronegården
i Ölesta, och är sam-
ma eng signerad L vep pag. vid
 
Till hemanet H är
en tulqwarn serdeleß
taxeradt och är signe-
rat litera M.
Qwarnestelle haffwa the
andra hemanen inga,
tarffweskog och mula-
beet effter nödtörfften,
fiskewatn intet.
 
                                                                                      tunnor         laß
              Säffwa 2 hemman
          ähr 2 hemman.
A. lyder till Vpsala academia och haffver i by
     17 ½ öreß landh.
B. ähr it cronehemman och haffver i by 14 öreß land
     Vtsädhe till thenna by vthi gierdet C    ähr              17 11/16
                                           vthi gierdet   D  ähr              21 ¼[2]
     Engh haffwer thenne by till                                                       50
     Belöper sig fördenskull på A vthj gierdet
     C det ena åhret                                                     9 148163/16
     På B dhet samma åhret i gierdet         C                     7 7/8
K dhet andra åhret vthj gerdet       D                     12 1/8   
På B det andra åhret vthj gierdet             D                     9 5/8
 
 
                                                    tunnor         laß
          Säffwa
 
Denne by haffwer
2 åkerfi<e>lder belegne
her i Rannesta gierde
och äre signerade med litera E
på hwilka sååß                         2 3/8
Belöper sig her aff på
hemanet A                                    11/8
på hemman<e>t B                    1

Eng haffwer then-

ne by till                                                      50
bådhe på Hemengen så-
som och på then eng
the haffwa tilhopa
med Rannesta eng,
hwilken the byta när
the högiöra.
Belöper sig hö på  A                                        37
På                         B                                        23
Mulebeet och tarff-
skoghaffua the effter
nödtörfften.
Qwarnastelle och
fiskevatn intet.
 
(Annan, troligen senare hand:) 27 ???
 
(Karttext:)
 
Säffwa
Vtwald lermylla
Vtwaldh leermylla
Moiord
Moiord
Lermylla
Rannesta
Lermylla
 


[1] ores ms
[2] Otydligt ms, kan röra sig om annat antal fjärdedelar