A4:104

 
(Rubrik:) Gryta sochn.
 
                                                                                                          tunnor         laß
              Ölesta 6 hemman 
 
A. ähr it frelßehemman och haffver i by   6 öres land
B. ähr it skattahemman och haffuer i by  5 öres land
C. ähr it cronehemman och haffwer i by 10 öreß land
D. ähr it academiae och haffver i by        7 öres land
E.  ähr it frelßehemman och hafver i by   7 öres land
F.  ähr frelße hemman och hafwer i by          7 öres land
 
Vtsädhe till thenna by vthi gierden G och H                                   42
thet ena åhret.
Thet andra åhret vthj gierdet J                                                       47 ¼
Belöper sig fördenskul på              A vthi gierdeth                          6
                                                     B i samma gierde                          5
                                                     C i samma gierde                          10
                                                     D j samma gierde       G och H      7
                                                     E j samma gierde                          7
                                                     F j samma gierde                          7
 
Thet andra åhret belöper på     A vthj gierdet                                6 ¾
                                                    B i samma gerde                           5 5/8
                                                    C j samma gierde                          11 ¼
                                                    D j samma gierde       J                  7 7/8
                                                    E j samma gierde                          7 7/8
                                                    F j samma gierde                          7 7/8
 
                                                    Summa j sädhe och träde              89 ¼
 
Eng haffwer thenna by vtwaldh                                                                         147
Belöper sig på hwart hemman  A                                                                     21
                                                    B                                                                     17 ½
                                                    C                                                                     35
                                                    D                                                                     24 ½
                                                    E                                                                     24 ½
                                                    F                                                                     24 ½
 
Vthi denne byeß eng ligger en engz fielldh, som
lyder till prestebolet i Balingsta och ähr
signerad medh litera K.
L.  ähr Rannesta engh slem och illack, ther vthi
Säffwa och cronegården i Ölesta låtter haffua.
M.     ähr lydandeß till Fröffwe, en by i Ba-
lingsta sochn.
N. En engzteg, lyder till Säby, it frelßehemman, hwilken
by och haffwer en åkerfieldh i gierdet
G, signerad litera O, på hwilken sååß                                                1 ½
Hemanet C haffver vthi
Ranesta gierde, som är
signerat litera J 2 åkrar signera-
de med litera L, hwilka draga                                                       4 3/8
Smma heman haffuer
i det andra Ranesta gier-
de som är signerad litera K, och 2
åkrer, hwilka draga til utsäde                                                             3
och äre signerad litera L,
sampt och och en engz teg

i engen weed Ranesta by,
signerad samma litera, nembligen L,
och finnaß igen på före-
gågne bladh i Ranesta
affritning.

Fiskewatn haffuer

thenne by godt.
Qwarneström ingen,
tarffweskog och mu<le>-
beet ingen vthom på
annarß egor.
 
(Annan, troligen senare hand:) 9 pl.
 
(Karttext:)
 
Vtwald lermylla
Ölesta belegit
Scala ulnarum
Vtwald lermylla