A4:105

 
(Rubrik:) Gryta sochn.
 
                                                              tunnor         laß
              Örsunda
 
A. ähr it skatteheman, som haffver
     i by 19 öresland
B. ähr en frelße jordh, hwilken
     haffuer i bya skiffte 2 öresland
A. såår vthj det gierdet    C                     19
     vthj gierdet                 D                     9 ½
     vthj gierdet                 E                      13 ½
 
     Vtwaldh skene waldz engh till                           62
 
B. sår vthj det gierdet C                     2
     vthj gierdet                 D                     1
     vthj gierdet                 E                      1 ½
    
     Engh till                                                                8
     Vtsädhe till heele byen dhet ena
     åhret                                                  21
     Dhet andra åhret                                25 ½
          Summarum i sädhe och träde        46 ½
          Engh                                                                70
 
A. haffuer en miölquarn signerad
     litera G, går med öffuerfall
     höst och wår.
B. haffuer dee host en sågeqwarn,
     signerad medh F, på samme tijdh gåen-
     deß.
Andra legenheter såsom fiske<wa>t<n>,
tarffwedskog, mulebeet och annat
finneß till denne by effter nödtörfften.
 
Thenna by, som är signerad litera A,
haffwer en vtiord i Högby,
signerad litera H, hwilken är 3 öreß
landh jordh och finß igen
pag. 85 fram före.
 
(Karttext:)
West
Ost
Syd
Scala ulnarum
Lermylla
Lermylla
Örsunda
Lermylla
Lermylla