A4:111

 
(Rubrik:) Ramsta sochn.
 
                                                                                           tunnor         laß
               Bragby
 
A. ähr it croneheman och haffwer
     j byamål 16 öreß landh jordh.
B. ähr it skattahemman som haffver i by 13 2/3 öresland.
C. ähr skattahemman och haffwer i by 20 öreßland.
D. ähr skattehemman som haffwer i by 17 1/3 öres land
     Vtsädhe haffwer dhenne by, det ena
     åhret vthj gierdet                      E                                    54
     Dhet andra åhret vthj gierdet     F                                    58 3/8
                                                    G                                   5 3/8
 
     Belöper sig fördenskull på hwart hem-
     manet vthj gierdet       E
                                      på A                                             12 7/8
                                           B                                             11
                                           C                                             16 1/8
                                           D                                             14
 
     Vthj the andre tu gierden bekommer
    
hwarthera                       A                                             16 1/8

                                           B                                             10 3/8

                                           C                                             20

                                           D                                             17 1/8

 

     Engh haffwer thenna by till                                                            150
          Belöper sig fördenskull på        A                                                  36
                                                         B                                                  30
                                                         C                                                  45
                                                         D                                                  39
 
          Summarum j säde och träde                                      117 5/8
 
     Tarffweskog och mulabeet haffuer
     denne by effter nödtörfften
     Qwarnastelle och fiskevatn finneß
     här intet.
 
(Karttext:)
 
Mojord
Godh och vt valdh jordh
Ler blandat
Lerblandat
Bragby belegidt
Godh och vtwaldh lermylla
Mojord
Scala ulnarum