A4:118-119

 
(Rubrik:) Hagunda häradt.        Hageby sochn.
 
(s. 118)
 
              Notarum Explicatio.
 
                             cronohemman      1
1.  Walby
                             skattehemman      1
2.  Norregärdett                   30 tunnor
     vthsädhe
3.  Södergärdett
     vthsädhe                    34
4.  Engh aff hårdwaldh
     till höö                            60 laß
     medh gärdehöö och alt.
     Til föreskrevne heman är godh
     läghenheet medh åker
     och engh, men ingen
     skogh eller vthmark,
     eij heller fiskewatn.
 
Cronogården haffwer i byamåhl
och stångemåhl                         49 alnar
Såer i Norregärdett                       20 tunnor
j Södhergärdett                             23 tunnor
Engh til höö                              40 laß
 
Skattegården hafver i byamåhl 30 alnar
Såer i Norregärdett                       10 tunnor
j Södhergärdett                             11 tunnor
Höö til                                          20 laß
 
(Karttext:)
 
Sidlänt swartmylla
Engh
Ödeh åker.
Hårdwaldz engh medh tofwer.
Sleth hårdwaldz eng med tofwer.
På denne sijdan swarer Filke gärde emot.
Walby.
Mojordh
Lettjord
Wäst
Ost
Syd
Scala ulnarum.
 
(s. 119)
 
(Senare blyertspåteckningar:) Upsala län, Hagunda härad, författad år 1635 enligt pag. 117
af Sven Månsson
3 riksdaler banco
 
          Notarum Explicatio
 
                        cronohemman      1
1.       Fågsta        
                        skatte vthiord        1
2.       Norregärdet          vthsädhe                     16 tunnor
3.       Södergärdett         vthsädhe                     26 tunnor
          Cronogården har i byamåhl                     55 alnar
          Såer i Norregärdet                                       12 ¾ tunna
          J Södhergärdet                                       20 tunnor
          Skatte vthiorden har i byamåhl                 15 alnar
          Såer i Norregärdet                                      3 ¼ tunna
          J Södhergärdet                                       5 ½ tunna
4.       Hårdwaldz engh till höö                          70 laß
          Höö til cronogården                                    50 laß
          Til vthiorden                                                20 laß
5.       Cronogårdens wreet dher på såes           3 ½ tunna
6.       Wreet til skatte vthiorden ligger ödhe
7.       Än en wreet til cronogården dher på såes    2 ¾ tunna
8.       En wreet som såes så när                             2 tunnor på.
          och lydher til Södhergärdet
9.       2 wreter til samma gärde hwar                1 tunnland
10.     Miölqwarn lyder til cronogården.
 
          Til föreskrevne heman fins vthmark och skogh
          til trinne och stöör, fiskewatn och miölqwarn.
 
Nummer 11. En ängh lyder till Hageby kyrkioby om hö 16 laß
 
(Karttext:)
 
Fågsta
Mojord.
Fnuggwaldz eng
Fågsta eng
Leerjordh
Detta enge stycke kommer Hageby kyrkeby till
Hårdwaldz eng. Fågsta eng.
Wäst
Ost
Syd
Scala ulnarum.