A4:120-121


 

(Rubrik:) Hageby sochn.

 

          Notarum Explicatio.

 
1.       Hageby kyrkioby.
          Cronohemman 3, tu hela och tu halfwe,
          prästegård 1.
2.       Tu gärde som såes ihop ett åhr.
3.       Och twenne gärde som såes ihop ett åhr
4.       Engh till hela byen                                   170 laß
 
          Dhen förste cronogården har i byamåhl   35 alnar
          och såer[1] dhet ene åhret                          12 tunnor
          dhet andre åhret                                          10 tunnor
          Engh til höö                                            30 laß
 
     2.  Cronogården har i byamåhl                     41 alnar
          såer dhet ene åhret                                      14 2/4 tunna
          Dhet andra                                                  12 ¾ tunnor
          Höö                                                            40 laß
 
          Dhen förste cronohemman  halfwa har i bya
          måhl                                                            22 alnar
          såer dhet ene åhret                                      7 ¾ tunna
          dhet andra                                                   6 ¾ tunna
          höö                                                             20 laß
          Dhen andre cronogården halfwa ärh lijka
          stoor, såer och så lijka medh dhen förra.
 
          Prästegården hafver i byamåhl                90 tunnor
          Såer ett åhr                                                 32 tunnor
          Andre åhret                                            28 tunnor
          Dhesföruthan lydher och til prästegården
          dhenne åker särskild numero 5, dher på
          såes                                                            5 ¼ tunna
          J hwarthera gärdet är och kyrkie jord          2 1/3 öresland
          hwart åhr.
         
          Höö til prästegården                                    50 laß
          Än en [en] engh belägen widh Fogsta om     20 laß
          Samma engh lyder till hela byen och
          fins igen medh sin qvantitet praecedenti folio.
 
                                                                       tunnor         laß
5.       Forßa 2 hemman
          1. Skattehemman 8 öreß land,
          en vthjord j Eeka, 2 1/3 öresland,
          finß igen folio sequenti
     Vthsäde j     Norregierdeth                          8
                        Södergierdeth                          9
          Engh till höö                                                          5
         
          2. Cronehemman 1, 8 öreß land
              Vthsäde j Norregierdet                      8
                             Södergierdeth                      9
              Engh till höö                                                     5
 
              Tarffved skog och mulebeet
              nödtorfftigt.
 
(Karttext:)
 
Pastoris engs haghe
Hårdwaldz engh, kommer[2] hela byen till, när tor<c>ha är, intet myckith fruchtbar.

Moßwaldh

Mojord

Forßa engh

Leerjordh

Leeriordh
Hagheby
Lerjordh
Her möter Sunnanå gierde
Moojordh
Norregierdet
Östergierdeth
Moojordh
Wäst
Ost
Syd
Scala ulnarum
 


[1] Härefter överstruket numero ms
[2] tilnmer som det synes ms