A4:122-123

 
(Rubrik:) Hagunda häradt         Hageby sochn.
 
(s. 122)
 
              Notarum Explicatio
 
                        skattevthjord    1
1.           Eka    cronohemman  1
2.           Östergärdeth         vthsädhe               23 ½ tunna
3.           Wästergärdeth      vthsädhe               15 ¼ tunna
4.           Måßwaldz engh, något skog på
              till höö als                                               38 laß
              Cronogårder hafver i byamåhl            182 alnar
              Såer i Östergärdett                                 20 ¼ tunna
              J Wästergärdet                                  13 ¼ tunna
              Höö til                                                    30 laß
              Skatte vthiorden hafwer i bymåhl        31 alnar
              Såer i Östergärdet                             3 ¼ tunna
              J Wästergärdet                                  2 tunnor
              Höö                                                       8 laß
 
              Til föreskrevne heman är tårfftigh skogh
              att bränna och swea, något fiskewatn.
 
          Her ifrån drageß 2 1/3 öreß landh vthiordh
          som lyder till skattegården j Fårßa
          och ähr her j byn belägin.
 
(Karttext:)
 
Eng hage
Öde åker
Mojord
Lerjord
Eeka
Lettiord
Moßwaldz engh med gran och birke skogh
Lettiordh
Wäst
Ost
Syd
Scala ulnarum
 
(s. 123)
 
              Numerorum Explicatio.
 
1.           Skårnum skattehemman 1
2.           Norregärdeth   vthsädhe                    34 ½ tunna
3.           Östergärdeth och wästre. Vthsädhe        35 tunnor
4.           Tompthaghen.
5.           Godhe och släthe enghen.
              Höö till                                                   80 laß
 
              Föreskrevne heman ett gott sädhesheman,
              jngen synnerligh läghenheet medh skog
              vthan lijten vthmark och fiskewatn.
 
6.           En vthengh kommer Torrsättra till       10 laß
 
(Karttext:)
 
Tompt haghe
Swart mylla
Opgiordh åker wret
Skårne moo
Godh lettjordh.
Godh lettjord
Godh sleth engh
Opgiord åker wreet
Hage
Denne engh kommer Torsättra till.
Godh och sleth engh
Scala ulnarum