A4:128-129

 
(Rubrik:) Hagunda häradt         Tiälinge sochn
 
(s. 128)
 
          Notarum Explicatio
 
                             cronohemman      2   lijka stora.
1.       Ångersta
                             skattehemman      1
2.       Norregärdett              vthsädhe           28 ½ tunna
3.       Södhergärdett            vthsädhe           35 tunnor
4.       Engh med skogh
                                                }                      115 laß
5.       Slätt hårdwaldz engh
          Hwar cronogårdh hafver i byamåhl         37 ½ alnar
          och hwar fåer i Norregärdet               10 tunnor
          J Södhergärdhet fåer hwar                      12 tunnor
          Skattegården haffwer i byamåhl              29 alnar
          såer i Norregärdet                             8 tunnor
          j Södhergärdet                                       9 2/4 tunna
6.       Jgen lagd åker i Norregärdett                  6 tunnorland
          som dock kunde uptagas hwar bönderne
          mächtade.
          Höö til hwar cronogårdh                    40 laß
          Til skattegården                                      35 laß
 
          Föreskrevne heman hafver tårfftigh skogh att
          bränna och swea, lijtet fiskewatn
          vthi åhn.
 
(Karttext:)
 
Jgen lagd åker och kan optagas
Leerjordh
Tiock skogh med backer
Ångersta
Ödhe
Leerjordh
Örjordh
Sleth hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh medh skogh.
Wäst
Ost
Syd
Scala ulnarum.
 
(s. 129)
 
          Notarum Explicatio
 
                        frelsehemman       4
1.       Tiälinge       
                        cronohemman      1
2.       Norregärdett    vthsäde            72 tunnor
3.       Södhergärdet   vthsäde            70 tunnor
4.       God slätt hårdwaldz engh.
 
          3. Aff noterade frelseheman
          äro hwar 8 öresland och hwar
          haffwer i byamåhl                31 alnar
 
          Ett frelseheman och cronogården
          skiffta och bådhe lijka i
          stångemåhl                               31 alnar
 
          Hwar aff föreskrevne heman hafver
          vthsäde åhrligen                        14 tunnor
          i hwarthera gärdet.
          Höö til hwar gård til                  40 laß
 
          Til föreskrevne heman fins tårfftig
          skogh til att bränna och swea,
          lijtet fiskewatn i åhn.
 
(Karttext:)
 
Lerjordh
Hårdwaldz engh sleth någoth sank.
Leerjordh
Tiälinge
Godh leerjordh
Sleth hårdwaldz engh
Wäst
Ost
Syd
Mojordh
Scala ulnarum.