A4:130-131

 
(Rubrik:) Hagunda häradt         Tibbela sochn.
 
(s. 130)
 
          Notarum Explicatio
 
1.       Häliesta
          Frelsehemman      2
                                           alle lijka stora.
          Skattehemman     1
         
          Hårdwaldz eng medh toffwer till
          hela byen samnt medh gärdehöö
          och alt om                                     120 laß
 
          Vthsädhe til hwart heman              10 tunnor
          Höö til                                          40 laß
          Hwart heman medh gärdehöö och
          alt tilhopa.
 
          Til föreskrevne heman fins godh och wäl-
          brukader åker, tårfftigh skogh til
          att bränna och swea, något fiske
          i åhn.
 
(Karttext:)
 
Lerjordh
Store frelsegårdens wret.
Lerjordh
Häliesta.
Leerjordh
Hårdwaldz engh medh tofwer
Scala ulnarum.
 
(s. 131)
 
          Notarum Explicatio
 
1.       Holmbro skattehemman 2 ½
2.       Norregärdett vthsädhe              33 tunnor
3.       Södhergärdett vthsädhe            42 tunnor
          Norregården hafwer vthi
          byamåhl                                   41 aln
          Såer i Norregärdet                   9 2/4 tunna
          J Södhergärdet                    12 tunnor
          Höö til                                     40 laß
 
          Millangården hafwer
          i byamåhl                                  35 alnar
          Såer i Norregärdet                   8 tunnor
          J Södhergärdet                    10 ¼ tunna
          Höö                                         36 laß
          Til Millangården är och en
          vthfiäll på skogen til                  10 laß
 
          Södhergården haffwer
          vthi byamåhl                             63 alnar
          Såer i Norregärdet                   14 ¾ tunna
          J Södhergärdet                    19 tunnor
          Höö på by engen                      60 laß
          Hafwer och en vtheng på
          skogen till                                 16 laß
          än en wedh Stenäs til           12 laß
          och finns thär igen folio 135.[1]
 
          Föreskrevne by hafwer ingen eng
          hema, vthan wed Ålanda by
          hafwer han sin by engh.
 
          Föreskrevne heman hafwa och
          tårfftigh skogh att bränna
          och swea sampt och fiske-
          watn.
 
          Norregården hafver och
          qwarneställe i åhen.
 
          Millangården och Södregården
          här i Holmbroo haffwa hwar
          sin engh på skogen wid Yngla,
          folio 137.[2]
 
(Karttext:)
 
Norregårdens wreet
Millangårdens wreet i linna
Södregårdens wreet, ligger i linna.
Lindh
Swartmylla
Hålmbro
Lettjordh
Wäst
Ost
Syd
Ödhe åker
Lindh, kan optagas til åker.
Scala ulnarum.
 


[1] Senare tillskrivet
[2] Senare tillskrivet