A4:139

 
(Rubrik:) Järnlåsa sochn.
 
(Rubrik, senare tillskriven i blyerts:) Upsala höfdingadöme, Hagunda härad, Järlåsa socken, vid år 1636 af Sven Månsson
 
        Notarum Explicatio.
 
1.       Järrlåsa kyrkioby.
          Skattehemman     E.
          Prästegård            1.
          Skattegården hafwer sine ägor särskilt.
2.       Norregärdett              vthsädhe                             7 tunnor
3.       Södhergärdett            vthäsdhe                             9 tunnor
          Höö                                                                          60 laß
 
          Prästegården hafuer sine ägor särskilte och[1] bå-
          dhe gärden äro lijka stoora, vthsädhe til hwarthera
          gärdett åhrlighen ??? effter gärden äre lijka store    10 tunnor
          Höö als                                                                     80 laß
4.       Engh till skattegården är före ofwan till specificerat.
5.       Engh til prästegården är och åfwan till specificeret med sin qvantitet.
          Prästegården hafwer intet waritt någott vist prästestom,
          vthan är giord af twenne frelseheman, dhen ene skänchter
          af sielfwa agerederne, dhen andre af salig och högloflig i
          åminnelse conungh Carl och ifrå Bresiö tagen effter
          sochnen är lijten och oförmögen.
 
(Karttext:)
 
Pastors gärde
Pastoris gärde
Pastoris engh slett medh små birke skogh
Pastoris gerde
Jerlåßa kyrkioby
Starrbotns engh kommer skattegården till.
Hårdwald närmast widh egorna.
Wäst
Ost
Syd
(Senare blyertsanteckning:) 2 ??? 32.
 


[1] Härefter överstruket ägor ms