A4:144-145

 
(Rubrik:) Hagunda häradt         Järnlåsa sochn.
 
          Notarum Explicatio
 
                                      skattehemman      1
Numero  1.       Bärgh
                                      academiae heman  1
              A       Ett stycke åker som hörer enskilt till skatte-
                        hemanet och är                             4 ¾ tunnorland
              B       Än ett stycke åker hörer och enskilt till skatte-
                        hemanet och är                             4 tunnorland
              C       Vthi thenne åker fiäll rådha the bådhe vthi
                        tillhopa, bådhe skattehemanet och academiae
                        hemanet, hwarthera en halfpart, och är samme
                        fiäll als vthsädhe                                 5 ¾ tunneland
              D       Dhetta gärdet haffwer academiae bonden
                        för sigh sielf och är                             6 tunnorland
              E       Ett stycke aff engen haffuer skattehemanet
                        för sig sielf och drager höö            20 laß
              F       Vthi dhenne engh får han               30 laß
              G       Dhenne engh kommer academiae bonden
                        till och drager höö                         16 laß
                        och hafwer förr warit åker och heet Grope-
                        gärdett.
              F       Vthi Stor engen får han                      30 laß
              I        Dhenne vthfiäll kommer academiae bonden till
                        och är myckitt sank och drager      16 laß
 
(Karttext:)
 
Kallas Gropgerdett och hafwer i fordom tijdh waritt bygt heman på, men nu lagt i fast linna   och har länge så warit att där är stor skog på wuxin och lagd til eng.
Lerjord
Hårdwaldz eng godh komer præbendæ til här i byen.
Skattehemmanet har detta för sig sielf obytt
Detta stycket af engen hafwer skattegården för sig sielf ensammen.
Arffsiön, godh fiskesiö, dock förholler siöråden fisken stundhom.
Skattehemmanet och för sigh sielff.
Bärgh
Præbendæ bonden är här vthi dette gerdet sielf ensamman rådandes.
Här skiffta dhe tilsamman bådhe.
Vthi detta stycke aff engen skiffta dhe tilsamman.
Lerjord
Lerjordh
Lindh
Denne vthfiäll kommer til præbendæ bondans gård i Bergh och är myckitt sank måßwald.
Wäst
Ost
Syd
Scala ullnarum