A4:147-148

 
(Rubrik:)     Hagunda häradt         Ålandz sochn.
 
          Notarum Explicatio
 
                             skattehemman      1
1.       Kiölffwa                                   }   lijka stora
                             frelsehemman       1        bådhe
2.       Norregärdet          vthsädhe           22 tunnor
3.       Södhergärdett       vthsädhe           15 tunnor
4.       Enghen, hårdhwald och måßuald   100 laß
5.       En enghe tegh til Tibble prästegård och en til Sun-
          nanåå, hwar teg til höö                       2 laß
6.       Ödesåker, lagd i linna för dhet han hafwer warit
          sidt belägen i hwarthera gärdett     3 tunnorland
 
          Föreskrevne heman hafwer godh läghenheet medh
          skog att bränna och swea. Jntet fiskewatn
          hema.
 
(Karttext:)
 
Eng oprögd aff skogen och kallas Bredsättra, kommer frelsegården til
Dijkskurin lindh, har waritt förr åker, nu ödhe.
Dunjordh
Måßwaldh
Sleth och godh hårdwaldz eng, hwar vthi de skiffta tilsamman lijka hwar.
Kiölffwa
Dungiordh
Kallas Skallsättra och oprögd aff skogen och kommer skattegården till.
Slett hårdwaldz eng, taghen aff gerdet
Wäst
Ost
Syd
Scala ulnarum
 
(Senare blyertsanteckning:) 8 pln