A4:149-150


 

(Rubrik:) Ålandz sochn.

 
        Notarum Explicatio.

 
1.           Wästerby, cronoheman        7.
              Vthiord   1, 2 öresland, lydher til frelsegården Kiölfua
2.           Norregärdett         vthsädhe           40 tunnor
3.           Södhergärdett       vthsädhe           75 tunnor
4.           Hårdhwaldz engh                               185 laß
 
     1.  Cronogården hafwer i stångemåhl       28 alnar
          Såer i Norrgärdet                                   6 tunnor
          J Södhergärdett                                      12 tunnor
          Höö                                                       30 laß
 
          Dhe andre 3 cronogårderne hafua hwar
          i stångemåhl                                       28 alnar
          Lijka med dhen förste såå och lijka medh
          honom til vthsädhe.
          Dhen fämpte cronogården hafuer i bymåhl    19 ½ aln
          Såer i Norregärdet                                  4 tunnor
          J Södhergärdett                                      7 tunnor
          Höö                                                        20 laß
          6. Cronogården är lijka med dhen fämpte bådhe i
          åker och engh.
          7. Cronogården hafwer i stångemåhl  23 alnar
          Såer i Norregärdet                                 5 tunnor
          J Södhergärdet                                  9 tunnor
          Höö                                                       25 laß
          Vthiorden hafuer i byamåhl                 6 ¾ aln
          Såer i hwarthera gärdet                           2 tunnor
          J bådhe gärden är myckin åker lagd i linna
          som dock kunde optages hwar dhe mächtade.
 
          Föreskrevne heman hafwer gott vthrum med skogh
          och något fiskewatn i åhn.
 
        Notarum Explicatio.
 
A.      Än ett cronohemman ligger särskilte i ägor
          östersijdan om åhn.
B.      Norregärdett vthsädhe                  5 tunnor
C.      Södergärdett vthsädhe                  6 tunnor
          Höö                                              20 laß
D.      Wreeter twå     vthsädhe           21 ¼ tunna
 
          Til föreskrevne heman är godh lägenheet med
          skogh och fiskewatn.
          Brukar och en cronones sågeqwarn.
 
(Karttext:)
 
Hårdwaldz engh
Dijkskoren lindh, har warith åker förr.
Lerjordh
Hårdwaldz engh med skogh ibland.
Lerjordh
Leerjordh
Slett hårdwaldz eng med tofwer.
Wästerby.
Ålanda kyrkia
Lerjordh
Wäst
Syd

Ost

Cronones sågo qwarn.

 

6 pl.