A4:151-152

 
(Rubrik:) Hagunda häradt.        Ålandz sochn.
 
     Notarum Explicatio.
 
1.  Österby
     Skattehemman     1
     Cronohemman     5
     Frelsehemman      ¼
 
     Skattegården är twäbordat, hafver deel i stångemåhl       16 alnar
     en deel, 4 ¾ aln, facit                                                     21 alnar
     Såer i hwarthera gärdett                                                 7 ¾ tunna
     Hafwer och på skogen en vthfiäll til                                 8 laß
     och kallas Sättra.
     3 cronohemman hafwa hwar i stångemåhl                       18 alnar
     och hwar såer i hwarthera gärdett                                   6 ¼ tunna
     2 cronohemman äro och lijka stora och hwar hafwer i stån-
     gemåhl                                                                                20 alnar
     Hwar af dhem såer åhrligen                                            7 tunnor
     Höö hwar                                                                            35 laß
     Frelsehemman ¼ hafuer i stångemåhl                             11 alnar
     Vthsädhe hwart åhr                                                             3 ¾ tunna
     Höö                                                                                    15 laß
     Hwar af forskrevne hafua en vthfiäl på skogen
     til höö                                                                                 5 laß
 
A  Dijkskorin lind som förr hafuer warit åker och dogde
     wäl upgiöra till åker hwar dhe mächtade, i huart-
     thera gärdet fins väl                                                             10 tunnorland
 
     Til föreskrevne heman fins godh lägenheet med skogh och
     fiskewatn.
 
B  Denne engh kommer till Holmbro och drager                  20 laß
 
(Karttext:)
 
Österby
Runsten
Lindh
Swartmylla
Mojord
Mojordh
Lindh
Österby hårdwaldz eng dijkskoren
Lindh, har tillförne waritt åker
Ödhes åker
Godh slett hårdwaldz engh, kallas Norrengen.
Denne engh kommer Hålmbro till och är här wid Österby eng beläghen.
Denne enge plan kommer Carl Anderßon i Wästerby til och kallas Prästaenghen
Wäst
Syd
Ost
Norr
Scala ullnarum
Opera et calculo Svenonis Magni Wadstenensis Gothi. Anno 1635.