A4:19-20

 
(Rubrik:) Bondekyrkie sochn.
 
          Gränberga 3 heman crone                                tunnor         laß
 
1.       8 öreß landh.
     Vthsädhe vthi gärdet A        medh wreeten C        15 ½
     Vthsäde vthi gärdett B                                          17 ¼
     Engh till                                                                                   20
 
2.       8 öreslandh
     Vthsädhe uthi gärdet A medh wreeten C           15 ½
     Dhet andre åhret vthi B                                         17 ¼
     Engh till                                                                                    20
 
3.       4 öreslandh.
     Vthsäde vthi gärdet A medh wreten C                     7 ¾
     Dhet andre åhret vthi B                                           8 ½
     Engh till                                                                                   10
 
     Till dhenne by är ingen vth mark eller mulebet
     mehre än i dheße beteshagar som oppå aff-
     rijtningen äro noterade.
     Skogh, fiskewatn heller qwarnställe
     fins eij heller här till.
     Hwad åkeren belangar så är alsammans
     vthwald godh och wäll bärande jordh.
     Engen är myckitt swagh hårdwalds medh
     enebuskar.
 
          Hwseby 3 hemman
                                                                                      tunnor         laß
1.  Cronehemman       8 öreßland
     A. Vtsäde med wret   D                                             15 ½
     B. Vthsäde                                                                17 ¼
          Höö                                                                                        20
 
2.  Crone hemman     8 öreßland
     A. Vthsäde med D                                                    15 ½
     B. Vthsäde                                                                17 ¼
     Engh till höö                                                                             20
 
3.  Crone hemman     8 öres land
     A. Vthsäde med D                                                    15 ½
     B. Andra åhret                                                     17 ¼
     Hårdwaldz höö                                                                        20
 
Öffwerby crone hemman    8 öres land                                                      NB Till Ö<ff>[1]
     A. Vthsäde                                                                15 ½                     verby ähr e<n>
     B. Andra åhret                                                     17 ¼                     skogz lott <i>  
          Höö                                                                                        20      Skulla i Jo<m>
                                                                                                                  kijl sokn o<ch>
                                                                                                                  itt torp
                                                                                                                  folio 6<3>
Nyffwela 2 crone hemman
 
1.  Cron hemman 9 öreß land
                        vthi gierdet   E                                         11 ½
     Vthsäde  }  
                        j gierdet       F                                         13 ½
              Höö                                                                                    10
 
2.  Cronhemman hafuer j by 8 öresland
     E   Vthsäde med wreten                                             10
     F   Det andra åhret                                                     12
          Höö                                                                                        8
 
3.  En skattajordh 5 ½ öresland
     E   Vthsäde med wreten                                             7
     F   Andra åhret                                                     8
          Engh till höö                                                                        6
 
(Karttext:)
 
Norr
Wäst
Ost
Syd
Eng till Nyffuela, suag hårduall med eenebuskar
Her möter Skeggesta åker i Börge sochn.
Her kommer Börge sochn.
Scala ulnarum
Betes hage
Nyfvela
Trägård
Engh med enebuskar
Betes hage
Betes hage
Her kommer Gambla Vbsala sochn.
Denna engh lyder till Gränbergia, Huseby, Öffverby och Hälleby, tegeskiffte, hårdvall med   enebuskar och tuffvor
Betes hage
Betes hage
Öffverby
Tompt haga
Betes hage
Gränbergha
Huseby
Beteß hage
Her kommer Helleby aker.
Engh till Staby
Engh till Jon Olufson j Vpsala
Eng till Öffverby Nyffvela och Hälleby
Her komer Staby egor.
 


[1] Texten i detta tillägg inte fullt synlig i högermarginalen.