A4:33-34


 

(Rubrik:) Byrge sochn.

 

(s. 33)

 

                                                                       Tunnor        Laß
Altuna crono hemman 2
 
1.  haffver j by 6 öresland.
 
A. Östergierdeth vthsäde                                  14 ½
B. Wästergierdet  vthsäd                                  11 ½
C. Engh till höö                                                              20
 
2.  haffver j by 6 öresland
 
A. Östergerdeth vthsäd                                    14 ½
B. Wästergierdet vthsäde                                 11 ½
C. Hårdvaldz höö                                                               20
hemma vid byn så well
som j Föreß engen
 
Tarffwed skog och mule-
beet nödtorfftigt.
Fiskie watn intith
 
Alstad 3 hemman
 
3. skatt hemman 8 1/3 öreß landh
D. Norregierdet vthsäde                              17 ¾
E.  Södergierdet vthsäd                                    15 ¼
 
4.  Frälßehemman 4 öresland
D, E   Vthsäde bådha åhren tillhopa                  15 ¾
 
5.  Skatte hemman 11 öresßlandh
D. Norre gierdet vthsäde                                  23 ½
E.  Södergierdeth vthsäde                                 20 ¼
F.  Engh till heele byn med
     Föreß engen                                                                   86
 
(Utanför rutan:)
 
Denne by haffver och några
engiar som finnaß igen folio 36.
Tarfvedh skog, suidie skog och mulebeet nödtorfftigt.
På Alstadz ägor ligger itt torp vidh Månß boo, folio 34
 
(Karttext:)
 
Altuna
Beetz hage
Norr
Wäst
Ost
Syd
Alstadh
Alstadh
 
(s. 34)
 
                                                                                 Tunnor        Laaß
Månßboo crono hemman 3 öreßland
 
A. Norregierdeth vthsäde                                          10
B. Söder gierdeth vthsäde                                         11
C. Engh full med skog, bergh och
     mooraß mykit swagh                                                           20[1]
     På en wreet F sås                                                 2 ¾
D. En eng lyder Klinta
 
2.  Myran itt torp lyder vnder
     prästegården i Byrge och
     haffver der sina fääbodhar.
     Vthsäde åhrligen i huarthera wreten                  2
     Eng til höö                                                                               6
 
3.  Boren itt torp aff allmen-
     ningen vptagit intet skatt lagdt
E. Vthsäde j 2 wreter                                            2 ¾
G. Det andra åhret                                                     2 ½
     Engh till                                                                                   4
 
G. En engh och en wreet
     lyder till Kijl i Wänge sokn                                                  6
     På wreeten såß                                                ¾
 
     Til deße hemman och torp
     ähr svidie, tarfved skogh
     och mulebeet nödtorfftigt,
     dok alt affsakne all-
     menningen
 
(Karttext:)
 
Wäst
Syd
Ost
Norr
Boren torp
Eng till Myran
Myran torp
Månß bo
Scala ulnarum
 


[1] I marginalen: 27 ¾ / 11 7/8