A4:5b

 
(Rubrik:) Vlleråkersz häredh, Bondekyrkie sochn
 
                                                                   tunnor         laß
Slåtz ladegården, Wltwna
     med en wreet signerad numero 1        100
J det södre gierdet                                  112
Höö på engarna numero 2, 3, 4                                      160
 
A  ähr it torp på gårdzens e-
gor belegit.
Vtsädhe der till                                            3
 
B  ähr it torp på ladegårdzens
egor belägit, der på sååß                         2 ½
 
C  ähr een kohage till ladegår-
dhen.
 
D  ähr en beteshage till torpet.
 
E   ähr humble gårdh till
slåttet.
 
F   ähr tegelbruck till slåttet
 
G  ähr fole hage till slåttet.
 
H  ähr Rudedam.
 
På ladegårdz egor ähr ähn it torp belä-
git, Fäbotorp bemält, hwilket finß
igen folio 6
 
Till Vltuna gårdh bärgas och en
cronones engh widh Gottsun-
da belägen hwilken fins folio
                                           7.
 
(Karttext:)
 
Windebron
Scala ulnarum
Öffre Föret lacus
Norr
West
Ost
Söd
Sandiordh
Norre gierdeth
Godh leerblandat iordh
Ladegården
Vthwald godh och bärande iordh
Fräkenbotn
Wltuna gårdh
Södre gärdeth
Duglig till åker
Hålmar
Koohage
Nedre Föret lacus