A4:63

 
(Rubrik:) Jomkyll sochn
 
                                                                   tunnor         laß
Himbran ähr it torp belegit
i skogen ifrån byar
 
hwilket haffuer vtsädhe
åhrligen                                                       1 ¾
 
Engh till                                                                          12
 
Tarffweskog och mulabet
till öffwerflödh.
 
Detta torp ligger ingen bool-
by till hinder heller, meen
giffver fougden åhrligen 1 pund smör
j skath.
 
Skulla ähre 3 hemman.
It kallaß Westerskulla 6 öres land.
4 öre skatteiord och 2 croneiordh.
 
Vtsädhe vthj gierdet   A                               12
vthj gierdet                 B                               9
Engh till                                                                          30
 
Öster skulla ähr it skattahe-
man 7 öres landh.
 
Vtsädhe vthj gierdet                      C            14
Vthj gierdet med wreterna             D            11 ½
Engh till                                                                          40
 
E   ähr en vtiord till Neset ¼
öreß landh, på hwilken sååß                    ¾
 
F   ähr Vbby egor, hwilka sig in
i Skulla gierde strecka.
 
G  ähr it torp som ligger på
Öffwerby egor i Bondekörke sochn,
folio 20.
 
     Norre Skulla it cronehe-
man 2 öres landh iordh.
 
Vtsädhe det ena åhret vthj gierdet  i         6
Det andra åhret vthj gierdet           H       5 5/8
Engh till                                                                          10
 
Denne by haffwer tarffwe-
skogh och mulabeet goodh.
Fiskewatn eller qwarnestelle
intet.
 
(Karttext:)
 
Norre Skulla engh
Norreskulla
Mojordh
Swag skogziordh
Himbran
Wäster Skulla
God iordh
Öster skulla
Swag swartmylla
Öster Skulla
Wäster Skulla engh
Norr
Syd
Öster Skulla engh
Öster Skulla engh
Moiord
Scala ulnarum
 
(Påskrifter, annan, troligen senare hand:)
 
Författad vid år 1635 af Johan Botwedsson.
Skulla 5 pln