A4:69

 
(Rubrik:) Dalby sochn
 
                                                                       tunnor         laß
 

Engh haffwer thenne by till                                              70

 
Belöper sig fördenskull    på      A                                        13
                                      på      B                                        34
                                      på      C                                        11
                                      på      D                                        12
                                           Summa                                    70
 
Tarffweskog och mulabeet haffver
thenne by effter nödtorfften
Fiskewatn och qwarnastelle intet.
Thenne by haffwer en vtiordh i Hålber-
ga åkergierde signerad litera E och finnes
på andra sidan om bladet igen.
Haffwer och thenne by 2 engzteger i
langången signerade med litera K, hwilka äre

till at see aff pag. 73

 

                       

              Hackestadh
          ähr trij hemman.
A. ähr cronehemman och haffwer
     i by 6 öreß landh jordh.
B. ähr skattahemman, haffver i
     by 15 1/3 öreß landh jordh
C. ähr bygt på en skatta vtjordh, lydan-
     deß till en skattegård i Twna och haffver
     i by 5 öreß landh jordh.
D. ähr it frelßehemman som haffver
     i by 5 2/3 öreß landh jordh.
 
A. haffwer vtsädhe, dhet ena åhret
     j gerdet                                         E                 8 1/8
     det andra åhret i gierdet            F                 9 5/8
B. haffwer vtsäde it åhr i gierdet         E                 21
     andra åhret i gierdet                      F                 24

C. haffwer vtsädhe it åhr vthi              E                 6 ½

     andra åhret i gierdet                      F                 8

D. haffuer vtsädhe it åhr vtj            E                 7 ¼

     andra åhret vthi gierdet                  F                 9 1/8
     Summarum j sädhe och trädhe                         93 5/8
 
(Karttext:)
 
Wäst
Ost
Syd
Swag mojord
Lerblandath
Hackestadh
Vtwaldh lerblandat jordh.
Scala ulnarum