A4:78

 
(Rubrik:) Daalby sochn.      Brunna
 
                                                          tunnor         laß
     Nibbella
 
ähr it skatteheman
som är 11 öreß landh,
hwilket haffwer vtsä- 
de i gierdet  A                                    14
j gierdet       B                                    17
 
Engh haffwer dhenne
by till                                                                     30
    
Denne by haffwer en
engz fiell belegen j
Bergaengan och
är signerad litera K
 
Fiskewatn, tarffwe
skog och mulabeet
effter nödtörfften.
Qwarnestelle fins
her intet
 
     Brunna
 
ähr it skattaheman som
ähr 13 1/3 öreß landh jordh
och haffwer till vtsä-
dhe enskylt vthj gierdet        C            15
vthj gierdet                          D            10
 
Eng haffwer thenne by                                           45
 
Och haffwer thenna by
j Berga engen 6 tegar
hwilka ähre noterade med litera H.
Ähr och i thenne by en
frelße vtjord som bonden
en tuädell brukar och är sam-
ma vtiord serskilt i bådhe
gierden och sååß på den
som är signerad litera                   E   7 3/8
dhet ena åhret.
Dhet andra på den andra          F   18
En tuädel aff vtiorden                E
belöper sig på boolbyn                       2 1/8                                  
På boolbyn i samma                      E   4 ¼
En 3ial det andra åhret
vthj                                               F   6
På bolbyen i det samma                12
 
     Summarum j sädhe och trä-
     de på bolbyen                               41 ¼
     på vtiorden                                   8 1/8
 
Och haffwer samma vtiord
engh för sig sielff till                                          8
Sin eng haffwer vtiorden
belegen i Berga engen, 6
teger och ähre noterade med litera J
Tarffweskog, mulebeet
och fiskewatn haffuer
thenne by effter nödtårfft.
Qwarneström ingen.
 
(Karttext:)
 
Moiord
Mojord
Moiord
Moiord
Lermylla
Nibbella
Moiordh
Moiord
Lermylla
Lermylla
Lermylla
Brunna
Vtwald lermylla