A4:80

 
(Rubrik:) Åker sochn.
 
                                                                                 tunnor         laß
          Berga it skattaheman
 
hwilkit haffwer till vtsädhe vthj gierdet      A       15
det andra åhret vthj gierdet                          B       17
Eng haffwer thetta hemanet till                                                   25
Thetta hemanet haffwer en engzteg
på Biörkz affrijtning, hwilket ähr at
see på andra sidan på bladet, noterat litera  K
Tarffweskog, mulabeet och qwarna-
stelle finß her intet.
Fiskewatn medelmåttigt.
Klåckaren j åker haffwer i detta
hemanet 2 öreß landh jordh och ähre
hanß åkrar signerade littera C, på hwilken sååß   3 ¼
Engen haffwer han obyt, hwilken ähr
iblant bolbyenß engzteger, hwilka ähra
noterade litera D.
E. ähr en åkerfieldh som lyder till it
frelßeheman Sundby benämnt och ähre Sund-
by engztegar signerade litera F.
G. ähre engztegar lydandeß till Topmy-

ran it frelßeheman j Dalby sochn.
H. lyda till Brunna i Dalby sochn.
J. lyda vtiorden i Brunna till.
K. lyder Nibbella i Daalby sochn till.
L. lyder Hälgebolstadh till, it frelße-
hema<n> j Åkerß sochn.
M. lyder Lunda i Åkerß sochn till
N. lyder Arnesta till.
 
(Karttext:)
 
Scala ulnarum
Lermylla
Vt waldh ler-mylla
Berga belegit
Vt wald lermylla